Μπάσο κανονάκι, το νέο μουσικό όργανο αρμενικής έμπνευσης Εκτύπωση

Ναζίκ Τζαμουζιάν

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

 

Πρό­σφα­τα δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­να νέ­ο μου­σι­κό όρ­γα­νο, το μπά­σο κα­νο­νά­κι. Ε­μπνευ­στής του εί­ναι ο γνω­στός Αρ­μέ­νιος μου­σι­κο­συν­θέ­της Α­ρά Κρι­κο­ριάν και δη­μιουρ­γός του ο τε­χνί­της μουσι­κών ορ­γά­νων Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν.

Σύμ­φω­να με τον Κρι­κο­ριάν, η ι­δέ­α για τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου μου­σι­κού ορ­γά­νου γεν­νή­θη­κε ό­ταν χρειά­στη­κε να κά­νει μια η­χο­γρά­φη­ση στην πλα­τεί­α Δη­μο­κρα­τί­ας του Ε­ρε­βάν. Έ­πρε­πε να «γρα­φτεί» η λέ­ξη Ε­ρε­βάν με κα­νονά­κια, ώ­στε να γί­νει ο­ρα­τή α­πό ψη­λά. «Ό­ταν τε­λεί­ω­σε η η­χο­γρά­φη­ση, αι­σθάν­θηκα ό­τι το μπά­σο ή­ταν α­δύ­να­μο. Α­φού το κα­τε­βά­σα­με κα­τά μί­α ο­κτά­βα μέ­σω υ­πολο­γι­στή, το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν πιο ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό. Έ­τσι σκέ­φτη­κα να δη­μιουρ­γήσω έ­να όρ­γα­νο που να πα­ρά­γει τέ­τοιο ή­χο», δή­λω­σε ο Κρι­κο­ριάν.

Ο μου­σι­κο­συν­θέ­της γνώ­ρι­σε τον τε­χνί­τη Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν και άρ­χι­σαν να συ­νερ­γά­ζο­νται. Ο Ζα­κα­ριάν, α­φού με­λέ­τη­σε το θέ­μα, εί­πε πως η κατα­σκευ­ή ε­νός τέ­τοιου ορ­γά­νου εί­ναι ε­φι­κτή, ό­μως χρειά­ζε­ται η κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ξύ­λου, και αυ­τό βρί­σκε­ται στο Σό­τσι.

Πράγ­μα­τι, το ξύ­λο έ­φτα­σε α­πό το Σό­τσι στην Αρ­με­νί­α τον Ο­κτώ­βριο του 2012. Ως τώ­ρα έ­χουν κα­τα­σκευα­στεί τρί­α κα­νο­νά­κια. Βρέ­θη­καν χο­ρη­γοί, οι ο­ποί­οι α­νέ­λα­βαν τα έ­ξο­δα κα­τα­σκευ­ής κι έ­δω­σαν στο κα­νο­νά­κι τους το ό­νο­μα κά­ποιου α­γα­πη­μέ­νου τους προ­σώ­που. Το πρώ­το ο­νο­μά­στη­κε Αλ­βάρ­τ, το δεύ­τερο Νβάρ­τ και το τρί­το Κο­χάρ. Το Αλ­βάρ­τ έ­γι­νε δω­ρε­ά στο Παι­δα­γω­γι­κό Πα­νε­πιστή­μιο, στο τμή­μα με­λέ­της μου­σι­κών ορ­γά­νων. Το Νβάρ­τ δω­ρή­θη­κε στο μου­σι­κό σύ­νο­λο «Σα­γιάτ Νο­βά», ε­νώ το Κο­χάρ δό­θη­κε στην κρα­τι­κή ορ­χή­στρα της Αρ­μενί­ας. Και οι τρεις αυ­τοί φο­ρείς συμ­με­τεί­χαν σε μια εκ­δή­λω­ση, ό­που έγι­νε η πα­ρου­σί­α­ση του νέ­ου μου­σι­κού ορ­γά­νου. Με α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού, στην εκ­δή­λω­ση τι­μή­θη­κε ο τε­χνί­της Αλ­μπέρ­τ Ζα­κα­ριάν με το με­τάλλιο «Κρι­κόρ Να­ρε­γκα­τσί».

Έ­χει εκ­δη­λω­θεί εν­δια­φέ­ρον για το όρ­γα­νο α­πό διά­φο­ρες χώ­ρες, όμως σύμ­φω­να με τον Κρι­κο­ριάν, προ­η­γού­νται οι ορ­χή­στρες της Αρ­με­νί­ας. Σκοπός τους εί­ναι να ε­φο­δια­στούν με το νέ­ο μου­σι­κό όρ­γα­νο και οι δέ­κα ορ­χή­στρες που υ­πάρ­χουν σή­με­ρα στην Αρ­με­νί­α. Μα­ζί με τον Ζα­κα­ριάν σκο­πεύ­ουν να κα­τα­σκευά­σουν 10-13 κα­νο­νά­κια α­κό­μη. Αν τα κα­τα­φέ­ρουν, θα δω­ρί­σουν το πρώ­το κανο­νά­κι που κα­τα­σκεύ­α­σαν στο Μου­σεί­ο Ι­στο­ρί­ας. Σύ­ντο­μα το μπά­σο κα­νο­νά­κι θα πα­ρου­στεί στην Ου­νέ­σκο ως πα­ραδο­σια­κό αρ­με­νι­κό μου­σι­κό όρ­γα­νο. Ω­στό­σο, τό­σο ο μου­σι­κο­συν­θέ­της ό­σο και ο τε­χνί­της ε­πι­ση­μαί­νουν την α­νά­γκη ύ­παρ­ξης νέ­ων τε­χνι­τών που θα α­γα­πή­σουν τα πα­ρα­δο­σια­κά μου­σι­κά όρ­γα­να και θα α­σχο­λη­θούν με την κα­τα­σκευ­ή τους.