Δύσκολοι καιροί PDF Εκτύπωση E-mail

 Βα­δί­ζο­ντας στο τέ­λος του έ­τους 2012 αι­σθα­νό­μα­στε μια τε­ρά­στια πι­κρί­α, θυ­μό και ορ­γή για την κα­τά­στα­ση, στην ο­ποί­α έ­χου­με πε­ριέλ­θει ό­λοι μας α­νε­ξαιρέ­τως. Η οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση που ξε­κί­νη­σε πριν α­πό σχε­δόν τρί­α χρό­νια δεί­χνει, ό­πως ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, το πιο σκλη­ρό - μέ­χρι και αι­μα­τη­ρό λό­γω χι­λιά­δων αυ­το­κτο­νιών - πρό­σω­πό της. Κα­νείς δεν μπο­ρεί να αρ­νη­θεί ό­τι, πέ­ρα α­πό οικο­νο­μι­κή, η κρί­ση εί­ναι πλέ­ον βα­θιά κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή. Και ό­τι έ­χουν ανα­τρα­πεί ό­λα ό­σα γνω­ρί­ζα­με μέ­χρι πρό­σφα­τα, α­πό α­το­μι­κά και συλ­λο­γι­κά δικαιώ­μα­τα μέ­χρι και η ε­θνι­κή κυ­ριαρ­χί­α.

Μό­λις πριν α­πό πέ­ντε χρό­νια ποιος θα μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί ό­τι, α­κριβώς 90 χρό­νια με­τά την προ­σφυ­γιά, τον ξε­ρι­ζω­μό και το διωγ­μό α­πό τα πά­τρια εδά­φη και 70 χρό­νια με­τά τη να­ζι­στι­κή Κα­το­χή, οι κά­τοι­κοι αυ­τού του ευ­λο­γη­μένου τό­που θα βρί­σκο­νταν πά­λι μπρο­στά στο φό­βο της πεί­νας, της φτώ­χειας και της ε­ξα­θλί­ω­σης; Ε­πει­δή σε τι άλ­λο μπο­ρούν να ο­δη­γή­σουν, μέ­σα σε συν­θή­κες ύ­φε­σης, η μα­κρο­χρό­νια α­νερ­γί­α, η α­κρί­βεια και οι χω­ρίς τέ­λος πε­ρι­κο­πές σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, η α­να­σφά­λεια και η έλ­λει­ψη φαρ­μά­κων, τα χα­ρά­τσια και ο φο­ρο­λο­γι­κός στραγ­γα­λι­σμός των με­σαί­ων και χα­μη­λών τά­ξε­ων…;

Σκο­πός μας δεν εί­ναι να α­να­λύ­σου­με ε­δώ τα αί­τια και τα λά­θη που μας έ­φε­ραν μέ­χρι αυ­τό το ση­μεί­ο. Άλ­λω­στε, ο κα­θέ­νας μπο­ρεί να τα ε­ξη­γή­σει α­νά­λο­γα με τα γυα­λιά που φο­ρά­ει και βλέ­πει. Έ­να ό­μως εί­ναι γε­γο­νός: οι έ­ξω­θεν και έν­δο­θεν “τρο­ϊ­κα­νοί” δο­κι­μά­ζουν την α­ντο­χή ενός ο­λό­κλη­ρου λα­ού και με την ε­φαρ­μο­γή της πιο βάρ­βα­ρης νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πο­λι­τι­κής τον έ­χουν με­τα­τρέ­ψει σε πει­ρα­μα­τό­ζω­ο και ταυ­τό­χρο­να σε πα­ρά­δειγ­μα για άλ­λους λα­ούς της Ευ­ρώ­πης.

 

 

Πα­ράλ­λη­λα, στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή, οι γε­ω­πο­λι­τι­κές και γε­ω­στρα­τη­γικές κι­νή­σεις των με­γά­λων δυ­νά­με­ων κα­θο­ρί­ζουν την τύ­χη μι­κρό­τε­ρων χω­ρών. Για μια α­κό­μα φο­ρά, ο α­ντα­γω­νι­σμός για τον έ­λεγ­χο των ε­νερ­γεια­κών α­πο­θεμά­των και α­γω­γών έ­χει ως συ­νέ­πεια στρα­τιω­τι­κές ε­πεμ­βά­σεις και πο­λέ­μους. Αφορ­μή δί­νουν πρώ­ην “φι­λι­κά” και σή­με­ρα “α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κά” κα­θε­στώ­τα. Και οι ά­μα­χοι πλη­θυ­σμοί α­πο­τε­λούν, ό­πως πά­ντα, τις γνω­στές “πα­ρά­πλευρες α­πώ­λειες…”

Μέ­σα σ’ αυ­τό το πλαί­σιο, η αρ­με­νι­κή μειο­νό­τη­τα στη Συ­ρί­α ζει αυ­τές τις μέρες το δι­κό της δρά­μα δί­πλα στο δο­κι­μα­ζό­με­νο συ­ρια­κό λα­ό, σ’ έ­ναν βρώ­μικο πό­λε­μο, ό­που δεν υ­πάρ­χουν α­θώ­ες πλευ­ρές αλ­λά ού­τε αυ­θόρ­μη­τοι “α­ντάρ­τες”.

Σε τέ­τοιους δύ­σκο­λους και­ρούς, μό­νο η α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και η α­ντί­στα­ση των λα­ών μπο­ρούν να βά­λουν έ­ναν φραγ­μό στις ά­πλη­στες α­παι­τή­σεις εί­τε των λε­γό­με­νων “α­γο­ρών”, εί­τε των νε­ο­α­ποι­κιακών δυ­νά­με­ων που, κα­τά βά­θος, πρό­κει­ται για το ί­διο πράγ­μα με δια­φο­ρε­τι­κό όνο­μα.

Το Ο­ΧΙ του ελ­λη­νι­κού λα­ού το 1940 και στην Κα­το­χή, το Ο­ΧΙ του αρ­με­νι­κού λα­ού στη λή­θη και στο ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ, το ΟΧΙ του κυ­πρια­κού λα­ού στο σχέ­διο Αν­νάν εί­ναι α­πλά και ι­στο­ρι­κά πα­ρα­δείγμα­τα για το τι μπο­ρούν να κα­τα­φέ­ρουν οι λα­οί, ό­ταν εί­ναι ε­νω­μέ­νοι και α­ποφα­σι­σμέ­νοι.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους