Νταντιβάνκ Εκτύπωση E-mail

 

Νουνιά Γεραμιάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Μα­κριά α­πό τους αν­θρώ­πους, πιο κο­ντά στο Θε­ό

 

Θε­με­λιω­μέ­νο, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, ε­πά­νω στον τά­φο του α­γί­ου Θαδ­δαί­ου τον 1ο αιώ­να, το μο­να­στή­ρι Ντα­ντι­βάν­κ εί­ναι έ­να α­πό τα εκτε­νέ­στε­ρα μο­να­στή­ρια της με­σαιω­νι­κής Αρ­με­νί­ας με τα εί­κο­σι και πλέ­ον κτή­ρια τα ο­ποί­α το α­παρ­τί­ζουν. Ο­πωσ­δή­πο­τε, α­ξί­ζει να το ε­πι­σκε­φθεί κα­νείς. Κτι­σμέ­νο στο ο­ρει­νό Γα­ρα­πάγ, μέ­σα στην ο­ρει­νή πε­ριο­χή του Κελ­μπα­τζάρ, φθά­νει κα­νείς ε­κεί με­τά α­πό μί­α δύ­σκο­λη δια­δρο­μή

 

Το μο­να­στή­ρι Ντα­ντι­βάν­κ εί­ναι κτι­σμέ­νο στη διοι­κη­τι­κή πε­ρι­φέ­ρεια του Καρ­βα­τζάρ (Κελ­μπα­τζάρ) του ο­ρει­νού Γα­ρα­πάγ. Θε­με­λιω­μέ­νο, σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση, ε­πά­νω στον τά­φο του α­γί­ου Θαδ­δαί­ου τον 1ο μ.Χ. αιώ­να, κα­τε­στρά­φη α­πό τους Τούρ­κους το 1145, κα­τό­πιν α­νοι­κο­δο­μή­θη­κε κα­τά την διάρ­κεια των 12ου και 13ου αιώ­νων. Ή­ταν λοι­πόν το κέ­ντρο του πρι­γκι­πά­του των Βα­χταν­γκιάν.

Τα εί­κο­σι και πλέ­ον κτή­ρια αυ­τού του με­γά­λου μο­να­στη­ριού εί­ναι κα­τα­νε­μημέ­να σε τρί­α (κτη­ρια­κά) συ­γκρο­τή­μα­τα.

Το βο­ρει­νό λα­τρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα α­πο­τε­λεί­ται κυ­ρί­ως α­πό τον κα­θε­δρι­κό να­ό ο ο­ποί­ος, ό­πως μαρ­τυ­ρά η σχε­τι­κή ε­πι­γρα­φή, κτί­σθη­κε το 1214. «Με την θέ­ληση του Θε­ού [....], ε­γώ η Αρ­ζού Χα­τούν [....] σύ­ζυ­γος του Βα­χτάν­γκ [....] έ­κτι­σα αυ­τόν τον ιε­ρό κα­θε­δρι­κό να­ό στο χώ­ρο του ε­ντα­φια­σμού του συ­ζύ­γου μου και των υ­ιών μου [....]».

Στην πρό­σο­ψη, τα γλυ­πτά πα­ρου­σιά­ζουν τον Βα­χτάν­γκ και τους δύ­ο γιους του φω­το­στε­φα­νω­μέ­νους, κα­θώς πέ­θα­ναν πριν την κα­τα­σκευ­ή.

Στο κέ­ντρο της αυ­λής υ­ψώ­νε­ται έ­να προ­σφά­τως α­να­και­νι­σθέν πα­ρεκ­κλή­σι μετά τρού­λου κα­λυμ­μέ­νο με κε­ρα­μί­δια, ε­πί του ο­ποί­ου βρί­σκε­ται έ­να «χα­τσκάρ» (σταυ­ρό­πε­τρα) το ο­ποί­ο κα­τα­σκευά­σθη­κε το 1182 για τον Χα­σάν, τον ε­πο­νο­μα­ζόμε­νο «Μέ­γα» και ο ο­ποί­ος με­τά την 40ε­τή διοί­κη­ση του πρι­γκι­πά­του του, α­πε­σύρθη στο Ντα­ντι­βάν­κ.

Α­νά­με­σα στους νάρ­θη­κες, στη δυ­τι­κή πλευ­ρά των εκ­κλη­σιών η κε­ντρι­κή, ε­κτενής αί­θου­σα με τον πυ­ρα­μι­δο­ει­δή τρού­λο και το κε­ντρι­κό ά­νοιγ­μα, κα­τα­σκευά­σθη­κε σύμ­φω­να με μί­α ε­πι­γρα­φή το 1224 α­πό τον πα­τέ­ρα (α­βά) Ντερ Γκρι­γκο­ρίς τον 3ο. Στο δυ­τι­κό ά­κρο της στο­άς, η ο­ποί­α προ­η­γεί­ται του κα­θε­δρι­κού να­ού, το κω­δωνο­στά­σιο εί­ναι έ­να θο­λω­τό κτί­σμα α­νοι­κτό στα δυ­τι­κά, η α­πλό­τη­τα του ο­ποίου έρ­χε­ται σε α­ντί­θε­ση με τα δύ­ο α­ρι­στουρ­γη­μα­τι­κά «χα­τσκάρ» (σταυ­ρό­πε­τρες) τα ο­ποί­α το κο­σμούν.

Α­φιε­ρω­μέ­νες στη μνή­μη του (α­βά) πα­τέ­ρα Α­θα­να­σί­ου και στον «κη­δε­μό­να» του Κρι­κόρ, αυ­τές οι σμι­λευ­τές το 1283 πλά­κες, κα­τα­πλήσ­σουν με την κομ­ψό­τη­τα και τον πλού­το της δια­κο­σμή­σε­ώς τους.

Στα νό­τια της αυ­λής, τα στοι­χι­σμέ­να και συν­δε­δε­μέ­να με τις μο­να­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες κτή­ρια, α­πο­τε­λού­νται α­πό μια θο­λω­τή τρα­πε­ζα­ρί­α ε­πί δύ­ο α­ψίδων, μί­α κου­ζί­να, μί­α τε­ρά­στια αί­θου­σα υ­πο­δο­χής η ο­ποί­α ο­νο­μά­ζε­ται tatjar (τατ-τζάρ) και η ο­ποί­α κα­τα­σκευά­στη­κε α­πό τον πα­τέ­ρα (α­βά) Ντερ Γκρι­γκο­ρίς τον 2ο το 1211 και μια βι­βλιο­θή­κη.

Αυ­τή η τε­λευ­ταί­α, θυ­μί­ζει τη βι­βλιο­θή­κη του Σα­να­χίν, λό­γω του πυ­ρα­μι­δο­ειδούς τρού­λου με τον κε­ντρι­κό φεγ­γί­τη το­πο­θε­τη­μέ­νο ε­πί ε­νός ο­κτα­γώ­νου το ο­ποί­ο σχη­μα­τί­ζε­ται α­πό τους τοί­χους του οι­κο­δο­μή­μα­τος και α­πό τις τέσ­σερις α­ψί­δες οι ο­ποί­ες κα­λύ­πτουν τις γω­νί­ες του.

Στο νο­τιο­δυ­τι­κό ά­κρο του συ­γκρο­τή­μα­τος, βρί­σκο­νται οι προ­ο­ρι­σμέ­νοι χώροι υ­πο­δο­χής, με έ­να πι­θα­νώς διώ­ρο­φο παν­δο­χεί­ο, μια κα­τοι­κί­α και έ­να κε­λάρι.

 

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους