Το νέο μουσείο του Ντικραναγκέρτ Εκτύπωση E-mail

 

Μά­ικ Τσι­λι­γκι­ριάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Σύμ­φω­να με την αρ­με­νι­κή λα­ϊ­κή προ­φο­ρι­κή πα­ρά­δο­ση, η πό­λη Ντι­κρα­να­γκέρ­τ βρι­σκό­ταν στο Bό­ρειο τμή­μα του Κα­ρα­μπάχ (Αρ­τσάχ). Ι­στο­ρι­κοί, ό­πως ο Σε­βέ­ος (Σε­μπε­ός), ο Μοβ­σές Γκα­γαν­γκατ­βα­τσί και ο ε­πί­σκο­πος Μα­γκάρ Παρ­χου­ντα­ριάν, α­να­φέ­ρουν ό­τι στο Β. Αρ­τσάχ στα σύ­νο­ρα του Ου­τίκ υ­πήρ­ξε α­κό­μη μια πό­λη με το ό­νο­μα Ντι­κρα­να­γκέρ­τ, την ο­ποί­α ί­δρυ­σε ο βα­σι­λιάς Ντι­κράν για να ε­νι­σχύ­σει τα βο­ρειο­α­να­το­λι­κά σύ­νο­ρα της χώ­ρας. Α­κό­μη μια ο­μώ­νυ­μη πό­λη υ­πήρ­ξε στα σύ­νο­ρα με τη Γε­ωρ­γί­α.

Στη σο­βιε­τι­κή ε­πο­χή τα πε­ρισ­σό­τε­ρα χω­ριά της πε­ριο­χής κα­τοι­κού­νταν α­πό Α­ζέ­ρους. Το 1957 έ­γι­νε μια προ­σπά­θεια για την α­νεύ­ρε­ση της αρ­χαί­ας πό­λης χω­ρίς ό­μως, να υ­πάρ­ξει α­πο­τέ­λε­σμα. Το 2005 μια ο­μά­δα αρ­χαιο­λό­γων και ε­θνο­λό­γων με την οι­κο­νο­μι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη της ορ­γά­νω­σης «Γερ­γκίρ» ξε­κί­νη­σαν διε­ρευ­νη­τι­κές α­να­σκα­φές στον ευ­ρύ­τε­ρο χώ­ρο. Στην αρ­χή ε­πι­κε­ντρώ­θη­καν σε έ­να χώ­ρο πλη­σί­ον του χω­ριού Μα­ρα­γά, αλ­λά και πά­λι οι προ­σπά­θειες α­πέ­βη­σαν ά­καρ­πες. Οι πρώ­τες εν­θαρ­ρυ­ντι­κές εν­δεί­ξεις υ­πήρ­ξαν το 2006, ό­ταν κο­ντά στον κε­ντρι­κό δρό­μο του Α­σκε­ράν βρέ­θη­κε η πό­λη του βα­σι­λιά Ντι­κράν.

Η αρ­χαί­α αρ­με­νι­κή πό­λη Ντι­κρα­να­γκέρ­τ α­να­κα­λύ­φθη­κε πρό­σφα­τα στα βό­ρεια του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ (Αρ­τσάχ). Τα αρ­χαιο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα που έ­χουν α­να­κα­λυ­φθεί μέ­χρι σή­με­ρα ό­πως νο­μί­σμα­τα, οι­κια­κά σκεύ­η, λα­τρευ­τι­κά α­ντι­κεί­με­να και κί­ο­νες εί­ναι πολ­λά και κα­λύ­πτουν ό­λο το φά­σμα της ι­στο­ρί­ας. Οι α­να­σκα­φές συ­νε­χί­ζο­νται τους κα­λο­και­ρι­νούς μή­νες με πο­λύ ση­μα­ντι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα.Στο μέλ­λο­ν τα ευ­ρή­μα­τα   θα εκ­πλή­ξουν την ε­πι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα προβλέπουν οι αρχαιολόγοι.

Στο χώ­ρο των α­να­σκα­φών λει­τουρ­γεί α­πό το Μά­ιο του 2010 το μου­σεί­ο του Ντι­κρα­να­γκέρ­τ. Στα δύ­ο χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του, το έ­χουν ε­πι­σκε­φθεί 44.744 ά­το­μα α­πό 66 χώ­ρες, Το μου­σεί­ο στε­γά­ζε­ται σε έ­να α­να­κα­τα­σκευα­σμέ­νο κά­στρο του 18ου αιώ­να, το ο­ποί­ο εί­χε κα­τα­στρα­φεί στον πρό­σφα­το πό­λε­μο με το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Πα­ρά το με­γά­λο μέ­γε­θός του, λό­γω του ό­γκου των νέ­ων ευ­ρη­μά­των, οι υ­πεύ­θυ­νοι του μου­σεί­ου εκ­φρά­ζουν την α­να­γκαιό­τη­τα για ε­πέ­κτα­σή του.

Ο στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης του Κα­ρα­μπάχ εί­ναι να δη­μιουρ­γη­θεί μια του­ρι­στι­κή ζώ­νη με ε­πί­κε­ντρο την αρ­χαί­α πό­λη του Ντι­κρα­να­γκέρ­τ που θα εί­ναι έ­νας ση­μα­ντι­κός πό­λος έλ­ξης για κά­θε ε­πι­σκέ­πτη της Αρ­με­νί­ας και του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους