Η άρνηση έχει κόστος Εκτύπωση E-mail

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

 

Για μί­α α­κό­μη φο­ρά το θέ­μα της γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων μπή­κε για τα κα­λά στη διε­θνή ε­πι­και­ρό­τη­τα: πο­λι­τι­κοί, δη­μο­σιο­γρά­φοι, τη­λε­ο­ρά­σεις και ε­φη­με­ρί­δες α­νά τον κό­σμο και προ­πα­ντός, στο δια­δί­κτυο, κα­τα­γρά­φουν τους τε­λευ­ταί­ους δύ­ο μή­νες την ψή­φι­ση του νο­μο­σχε­δί­ου που ποι­νι­κο­ποιεί την άρ­νη­σή της και που α­πα­σχο­λεί την πο­λι­τι­κή σκη­νή στη Γαλ­λί­α και την Τουρ­κί­α και τις σχέ­σεις α­νά­με­σα στα δύ­ο κρά­τη.

Με­τά το θε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα τό­σο στη Γαλ­λι­κή Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση ό­σο και τη Γε­ρου­σί­α και παρ’ ό­λες τις πιέ­σεις που α­σκεί η Τουρ­κί­α, ε­άν ο Πρό­ε­δρος Σαρ­κο­ζί υ­πο­γρά­ψει το νο­μο­σχέ­διο τις ε­πό­με­νες ε­βδο­μά­δες και το Συ­νταγ­μα­τι­κό Δι­κα­στή­ριο της χώ­ρας δεν δε­χτεί έν­στα­ση α­πό βου­λευ­τές και γε­ρου­σια­στές που θε­ω­ρούν α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κό το νό­μο, στη Γαλ­λί­α θα εί­ναι δύ­σκο­λο να αρ­νη­θεί πια κα­νείς τη Γε­νο­κτο­νί­α: θα τον πε­ριμέ­νουν -βά­σει νό­μου- ποι­νή φυ­λά­κι­σης μέ­χρι έ­να χρό­νο και πρό­στιμο έ­ως 45.000 ευ­ρώ.

Εί­ναι πε­ριτ­τό να α­σχο­λη­θού­με με τις ε­πί­ση­μες α­ντι­δρά­σεις της τουρ­κι­κής πο­λι­τι­κής η­γε­σί­ας: α­πό την ι­στο­ρί­α της Αλ­γε­ρί­ας μέ­χρι το «ρατσι­στι­κό» του νο­μο­σχε­δί­ου, έ­δω­σαν ρέ­στα με α­πει­λές για κυ­ρώ­σεις κα­τά της Γαλ­λί­ας, πά­γω­μα των σχέ­σε­ων και ού­τω καθ’ ε­ξής. Και τι δεν εί­πα­νε! Να θυ­μίσου­με μό­νο ό­τι ο πρω­θυ­πουρ­γός Ερ­ντο­γάν έ­φτα­σε στο ση­μεί­ο να δη­λώ­σει ό­τι δεν θα ξα­να­ε­πι­σκε­φθεί το Πα­ρί­σι… Ού­τε θα α­να­φερ­θού­με στις δη­λώ­σεις πε­ρί «προ­ε­κλο­γι­κής σκο­πι­μό­τη­τας» του γάλ­λου Προ­έ­δρου. Αυ­τά α­φο­ρούν τους Γάλλους, ό­χι ε­μάς. Και δε θα υ­πο­βαθ­μί­σουν στο πα­ρα­μι­κρό την τόλ­μη και το θάρ­ρος των γάλ­λων πο­λι­τι­κών να α­να­γνω­ρί­ζουν τα ι­στο­ρι­κά γε­γο­νό­τα και να ποι­νικο­ποιούν την άρ­νη­ση των γε­νο­κτο­νιών.

Το έ­χου­με πει και το ξα­να­λέ­με: στο θέ­μα της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας, η ε­πίση­μη Τουρ­κί­α δεν κά­νει την πα­ρα­μι­κρή υ­πο­χώ­ρη­ση. «Δεν υ­πάρ­χει τί­πο­τα στην Ι­στο­ρί­α μας, για το ο­ποί­ο να ντρε­πό­μα­στε», έ­λε­γε πρό­σφα­τα τούρ­κος υ­πουρ­γός. Πέ­ρα α­πό τη γνω­στή πρό­τα­ση να δη­μιουρ­γη­θεί ε­πι­τρο­πή με­λέ­της α­πό ι­στορι­κούς, η Ά­γκυ­ρα δε φαί­νε­ται δια­τε­θει­μέ­νη να α­να­γνω­ρί­σει τί­πο­τα. Αλ­λά πρέ­πει να εί­ναι βα­θιά νυ­χτω­μέ­νη, ε­άν νο­μί­ζει ό­τι, 97 χρό­νια με­τά, οι Αρ­μέ­νιοι θα α­πο­δε­χτούν να τε­θεί το γε­γο­νός υ­πό αμ­φι­σβή­τη­ση, έ­στω και σε ε­πί­πε­δο ι­στο­ρι­κών. Για το σύ­νο­λο του αρ­με­νι­κού λα­ού, η γε­νο­κτο­νί­α ως ι­στο­ρι­κό-πο­λι­τικό γε­γο­νός δεν εί­ναι δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μο και ό­λες οι προ­σπά­θειες για να υ­ποβαθ­μι­στεί αυ­τό το έ­γκλη­μα κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας θα πέ­σουν στο κε­νό.

Η άρ­νη­ση της γε­νο­κτο­νί­ας α­πο­τε­λεί μέ­ρος του συ­στη­μα­τι­κού σχε­δί­ου ε­ξό­ντω­σης, εί­ναι το τε­λευ­ταί­ο του στά­διο: ορ­γά­νω­ση, ε­κτέ­λε­ση και άρ­νη­ση. Ως εκ τού­του, το νό­η­μα του νο­μο­σχε­δί­ου εί­ναι ξε­κά­θα­ρο: να μην ε­πι­τρέ­ψει τη συ­νέχι­ση του ε­γκλή­μα­τος κα­τά των Αρ­με­νί­ων. Πρό­κει­ται, α­ναμ­φι­σβή­τη­τα, για έ­να ιστο­ρι­κό βή­μα μπρο­στά στη θε­με­λί­ω­ση και υ­πε­ρά­σπι­ση των βα­σι­κών αν­θρω­πίνων δι­καιω­μά­των.

Χω­ρίς να το έ­χου­με ε­πι­λέ­ξει, η γε­νο­κτο­νί­α εί­ναι στην ι­στο­ρι­κή και συλ­λογι­κή μας μνή­μη και θα συ­νε­χί­ζει να εί­ναι πα­ρού­σα στον κα­θη­με­ρι­νό μας βί­ο, έως ό­του βρού­με το δί­κιο μας ως έ­θνος. Μέ­χρι τό­τε, θα εί­ναι μια λέ­ξη που μας βα­σα­νί­ζει αλ­λά και που μας ε­νώ­νει. Μια λέ­ξη που συ­νο­ψί­ζει το δι­καί­ω­μά μας στην α­λή­θεια, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό νο­μο­σχέ­δια, ποι­νές και α­ντί­ποι­να. Ό­μως, στο εξής, και με αυ­τά.


 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους