Ένας αντιπερισπασμός… ονόματι Καλλίπολη Εκτύπωση E-mail

Νουνιά Γεραμιάν

Αρμενικά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013 τεύχος 79

Η Ά­γκυ­ρα, ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό τώ­ρα για να παρε­μπο­δί­σει τις τε­λε­τές μνή­μης

και τι­μής της ε­κα­το­ντα­ε­τη­ρί­δας της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων.

Οι αρ­χηγοί των κρα­τών έ­χουν προ­σκλη­θεί στην Τουρ­κί­α για τις εκ­δη­λώσεις

της ε­πε­τεί­ου των ε­κα­τό ε­τών α­πό τη μά­χη της Καλ­λί­πο­λης… στις 24 Α­πρι­λί­ου.

Σε δύ­ο χρό­νια, το 2015, ά­ρα­γε η ι­στο­ρί­α θα εί­ναι και πά­λι σε θέ­ση ώ­στε να μας προ­σφέ­ρει για δεύ­τε­ρη φο­ρά την ί­δια πι­κρή γεύ­ση; Εν πά­ση πε­ρι­πτώ­σει, ό­λα δεί­χνουν ότι η τουρ­κι­κή δι­πλω­μα­τί­α εν­νο­εί να συ­νε­χί­σει, με δια­φο­ρε­τι­κά μέ­σα, την ε­γκλη­ματι­κή πο­λι­τι­κή των προ­γό­νων της, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ό­λους τους τρό­πους για να αποπροασανατολίσει την κοινή γνώμη και να πα­ρε­μπο­δί­σει ό­σο το δυ­να­τόν τις τε­λε­τές μνή­μης της ε­κα­το­ντα­ε­τη­ρί­δας της Γε­νο­κτο­νί­ας.

Η Τουρ­κί­α, ε­κτός α­πό το ό­τι φρόντισε να α­να­λά­βει την προ­ε­δρί­α των G20 το 2015, γε­γο­νός το ο­ποί­ο την το­πο­θε­τεί σε θέ­ση ισχύ­ος στη διε­θνή πο­λιτι­κή σκη­νή, φρό­ντι­σε να χρησι­μο­ποι­ή­σει έ­να ό­πλο το ο­ποί­ο ο­νο­μά­ζε­ται… Καλ­λί­πο­λη.

Πρό­κει­ται για έ­να ε­πει­σό­διο της μά­χης των Δαρ­δα­νελ­λί­ων στη διάρ­κεια της ο­ποί­ας οι στρα­τιώ­τες των ε­θνών της Α­ντά­ντ* ε­πι­χεί­ρη­σαν να α­πο­βι­βα­στούν στην Τουρ­κί­α. Συ­νέ­βη στις 25 Α­πρι­λί­ου 1915. Και αυ­τή η η­με­ρο­μη­νί­α, η ε­κατο­ντα­ε­τη­ρί­δα της ο­ποί­ας ε­ορ­τά­ζε­ται ε­πί­σης το 2015, α­πο­τε­λεί για δύ­ο τουλά­χι­στον χώ­ρες -την Αυ­στρα­λί­α και τη Νέ­α Ζη­λαν­δί­α - (οι ο­ποί­ες έ­χα­σαν α­ντι­στοί­χως 8.709 και 2.721 άν­δρες), η­μέ­ρα μνή­μης υ­ψί­στης ση­μα­σί­ας. Τι­μάται δε κά­θε χρό­νο στις δύ­ο αυτές χώρες κα­θώς και σε ό­λες τις α­νά τον κό­σμο πρε­σβεί­ες τους. Αυτή η ήτ­τα, α­πο­τε­λεί ε­ξί­σου α­ντι­κεί­με­νο τε­λε­τών στην Τουρ­κί­α, ι­δί­ως ό­ταν πε­ρί­που 8.000 Αυ­στρα­λοί και 2.000 Νε­ο­ζη­λαν­δοί, στην πλειο­νό­τη­τά τους νέ­οι, τα­ξι­δεύ­ουν κά­θε χρόνο στην Καλ­λί­πο­λη στο ό­νο­μα του κα­θή­κο­ντος μνή­μης και τι­μής.

Ει­ρή­νη και Συμ­φι­λί­ω­ση

Οι τουρ­κι­κές αρ­χές κα­τά­λα­βαν α­πό πο­λύ νω­ρίς, το εν­δια­φέ­ρον το ο­ποί­ο μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν λό­γω της ε­κα­τοντα­ε­τη­ρί­δας αυ­τής της μά­χης, που τους ε­πι­τρέ­πει να το α­να­δεί­ξουν προς τι­μήν των θυ­μά­των. Α­πό τη στιγ­μή κα­τά την ο­ποί­α η Ο­θω­μα­νι­κή Αυ­το­κρα­το­ρί­α α­πο­φά­σι­σε να μπει στον Α΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο βομ­βαρ­δί­ζο­ντας τα ρω­σι­κά λι­μά­νια στη Μαύ­ρη θά­λασ­σα στις 28 Ο­κτω­βρί­ου 1914, η Καλ­λί­πο­λη εί­ναι το α­ποτέ­λε­σμα μιας σύ­γκρου­σης ό­που η Τουρ­κί­α α­ντε­πε­τέ­θη­.

Για τους Τούρ­κους λοι­πόν, εί­ναι εύ­κο­λο να το­νί­σουν αυ­τό το γε­γο­νός για να προ­βάλ­λουν τη δι­καιο­λογη­μέ­νη τους ά­μυ­να και τη με­γα­λο­ψυ­χί­α του νι­κη­τή, κα­θώς η ε­κα­το­ντα­ε­τη­ρί­δα της μά­χης της Καλ­λί­πο­λης πα­ρου­σιά­ζε­ται ως ο ε­ορ­τα­σμός «της Ει­ρή­νης και της Συμ­φι­λί­ω­σης». Ε­πι­πλέ­ον, έ­χο­ντας πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η α­πό­βα­ση των αυ­στρα­λια­νών και νε­ο­ζη­λαν­δι­κών στρα­τευ­μά­των στις 25 Α­πρι­λί­ου 1915, ε­πι­τρέ­πει τον α­ντι­πε­ρι­σπα­σμό σε σχέ­ση με την 24η Α­πρι­λί­ου και συ­νε­πώς την Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων με 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ρια νε­κρούς. Άλλω­στε, οι τούρ­κοι δι­πλω­μά­τες σκέ­φτη­καν να με­τα­κι­νή­σουν αυ­τήν την η­με­ρο­μη­νία την κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή και να οργανώ­σουν ή­δη α­πό το 2000 τις κατ’ έ­τος τε­λε­τές μνήμης στις 24 και 25 Α­πρι­λί­ου.

Η Αυ­στραλί­α πιά­στηκε στην πα­γί­δα και στις 26 Α­πρι­λί­ου 2012 η Πρω­θυ­πουρ­γός της, Τζού­λια Γκίλαρ­ντ, με την ευ­και­ρί­α της ε­πί­σκε­ψής της στην Καλ­λί­πο­λη υ­πέ­γρα­ψε κοι­νό α­να­κοι­νω­θέν με τον Ερ­ντο­γάν κα­θι­στώ­ντας το 2015 ως «το Έ­τος της Τουρ­κί­ας στην Αυ­στρα­λί­α» και το « Έ­τος της Αυ­στρα­λί­ας στην Τουρ­κί­α». Ό­σον α­φο­ρά την 24η Α­πρι­λί­ου 2015, η τουρ­κι­κή στρα­τη­γι­κή υ­πο­λο­γί­ζει στην ά­φι­ξη της κας Γκί­λαρ­ντ στην Τουρ­κί­α για να δη­μιουρ­γή­σει μια α­πο­τελε­σμα­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη. Κα­τά συ­νέ­πεια προ­ε­ξο­φλεί ό­τι στη συ­νέ­χεια θα α­κο­λου­θή­σει την ί­δια κί­νη­ση η Νέ­α Ζη­λαν­δί­α, κα­τό­πιν το Η­νω­μέ­νο Βα­σί­λειο, ο Κα­να­δάς, η Ιρ­λαν­δί­α και τέλος η Γαλ­λί­α η ο­ποί­α υ­φί­στα­ται ι­σχυ­ρές πιέ­σεις για να πα­ρευρε­θεί.

Η πρω­το­βου­λί­α της Συ­ντονι­στι­κής Ε­πι­τρο­πής

των Αρμε­νι­κών Οργα­νώ­σε­ων της Γαλ­λί­ας

Η κα­τά­στα­ση εί­ναι α­κό­μα πιο α­νη­συ­χη­τι­κή κα­θώς στην σε­λί­δα 76 της α­να­φο­ράς επί των «προ­τά­σε­ων για μια διε­θνή ε­κα­το­νταε­τη­ρί­δα» συ­ντε­ταγ­μέ­νη α­πό τον Ζό­ζεφ Ζί­μετ, γε­νι­κό διευ­θυ­ντή της Α­πο­στο­λής της Ε­κατο­ντα­ε­τη­ρί­δας του Πρώ­του Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου, μπο­ρού­με να δια­βά­σου­με:

«Η Γαλ­λί­α η ο­ποί­α συ­χνά λά­μπει δια της α­που­σί­ας της, ο­φεί­λει αυ­τή τη φορά να εί­ναι πα­ρού­σα στο πλευ­ρό των χωρών της Βρε­τα­νι­κής Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας (Μ. Βρε­τα­νί­α, Αυ­στρα­λί­α, Νέα Ζη­λαν­δί­α, Ιν­δί­α) στην πρό­σκλη­ση των τουρ­κι­κών αρ­χών στις 25 Α­πρι­λί­ου 2015».

Ση­μειω­τέ­ον, ό­τι αυ­τό το έγ­γρα­φο των ε­κα­τόν και μιας σε­λί­δων δεν κά­νει κα­μί­α νύ­ξη για τη Γε­νο­κτονί­α των Αρ­με­νί­ων ού­τε α­κό­μα και για την Αρ­με­νί­α.

Α­ντι­μέ­τω­πη με αυ­τήν την χον­δρο­ειδή συ­μπε­ρι­φο­ρά, η η­γε­σί­α της Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής των Αρ­με­νι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων της Γαλ­λί­ας α­πέ­στει­λε ε­πι­στο­λή στους πρέ­σβεις της Αυ­στρα­λί­ας και της Νέ­ας Ζη­λαν­δί­ας στη Γαλ­λί­α.

Με αυ­τήν ε­ξη­γεί ό­τι η μά­χη της Καλ­λί­πο­λης και η Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων: «Δεν αλ­ληλο­προ­σεγ­γί­ζουν μό­νο η­με­ρο­λο­για­κά, αλ­λά ε­ξί­σου και με δε­σμούς αι­τιό­τη­τας. Διό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α αμ­φι­βο­λί­α ό­τι ε­άν οι Αυ­στρα­λοί και οι Νε­ο­ζη­λαν­δοί εί­χαν δια­πε­ρά­σει τις γραμ­μές των Ο­θω­μα­νών στην Καλ­λί­πο­λη, η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη θα έ­πε­φτε σύ­ντο­μα και η Πρώ­τη Γενο­κτο­νί­α του 20ου αιώ­να θα μπο­ρού­σε να α­πο­φευ­χθεί. Ε­πο­μέ­νως η μά­χη της Καλ­λί­πο­λης και η Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων συν­δέ­ο­νται ου­σια­στι­κά, διό­τι η ήτ­τα της Καλ­λί­πο­λης κα­τέ­στη­σε δυ­να­τή την πραγμα­το­ποί­η­σή της.

Αλ­λά, συ­νε­χί­ζει η ε­πι­στο­λή, με το πρό­σχη­μα να δώ­σουν έ­ναν ι­διαί­τε­ρο χα­ρα­κτήρα στην α­να­μνη­στι­κή ε­πέ­τειο αυ­τής της μάχης, οι τουρ­κι­κές αρ­χές θέ­λουν να ε­πε­κτεί­νουν τις τε­λε­τές ε­πί δι­ή­με­ρο και για το λό­γο αυ­τό τις ξε­κι­νούν στις… 24 Α­πρι­λί­ου, η­μέ­ρα μνή­μης της γε­νο­κτο­νί­ας(…).

Ο χει­ρι­σμός εί­ναι ξε­κά­θα­ρος και σας το λέ­με χω­ρίς πε­ρι­στρο­φές: Θα εί­ναι α­κα­τα­νό­η­το ε­άν, έ­να δη­μο­κρα­τι­κό κρά­τος όπως το δι­κό σας, εκ­προ­σω­πη­θεί στην Τουρ­κί­α α­πό τον Πρω­θυ­πουρ­γό του στις 24 Α­πρι­λί­ου 2015, η­μέ­ρα της ε­κα­το­ντα­ετη­ρί­δος της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων, ε­νώ η Τουρ­κί­α ε­ξα­κο­λου­θεί να αρ­νεί­ται αυ­τό το ι­στο­ρι­κό γε­γο­νός.

Α­ντι­θέ­τως, θε­ω­ρού­με ό­τι αυ­τή την η­μέ­ρα η θέ­ση του ο­φεί­λει να εί­ναι μα­ζί με τους άλ­λους αρ­χη­γούς κρα­τών του πλα­νή­τη στις τε­λε­τές μνή­μης και τι­μής της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων οι ο­ποί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Ε­ρε­βάν».

Σχε­δόν έ­να μή­να αρ­γό­τε­ρα, στις 5 Μαρ­τί­ου, η Συ­ντο­νι­στι­κή Ε­πι­τρο­πή των Αρμε­νι­κών Οργα­νώ­σε­ων της Γαλ­λί­ας έ­λα­βε α­πα­ντη­τι­κή ε­πι­στο­λή εκ μέ­ρους του Ρικ Ουέλ­ς, πρέ­σβη της Αυ­στρα­λί­ας στη Γαλ­λί­α όπου α­να­φέ­ρει: «Α­πό το έ­τος 2000, οι τε­λε­τές μνή­μης της μά­χης της Καλ­λί­πο­λης σε συ­νερ­γα­σί­α με τη Γαλ­λί­α και τις χώρες της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας ορ­γα­νώ­νο­νται στις 24 Α­πριλί­ου». Και σχε­τι­κά με τη γε­νο­κτο­νί­α διευ­κρι­νί­ζει την «ξε­κά­θα­ρη» θέ­ση της αυστρα­λια­νής κυ­βερ­νή­σε­ως ότι «δεν πα­ρεμ­βαί­νει σε αυ­τή την ο­δυ­νη­ρή ι­στο­ρι­κή συ­ζή­τη­ση».

Λο­γι­κά, αυ­τή η αξιό­ποι­νη ό­μως… διεκ­δι­κη­τι­κή ου­δε­τε­ρό­τη­τα, επί της πρώ­της γε­νο­κτο­νί­ας του 20ου αιώ­να υ­πο­νο­εί ό­τι ο αυ­στρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός δεν πη­γαί­νει ού­τε στο Ε­ρε­βάν ού­τε στην Καλ­λί­πο­λη.

Εί­ναι ό­μως αυ­τό το νό­η­μα του μη­νύμα­τος το ο­ποί­ο α­πε­στά­λη α­πό την πρε­σβεί­α της Αυ­στρα­λί­ας στη Συ­ντο­νι­στι­κή Ε­πι­τρο­πή των Αρ­με­νι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων της Γαλ­λί­ας;

Γε­γο­νό­τα Ου­σια­στι­κώς

Συν­δε­δε­μέ­να

Εν πά­ση πε­ρι­πτώ­σει, θα εί­ναι το λι­γό­τε­ρο λυ­πη­ρό, το ό­τι η ε­κα­το­ντα­ετη­ρί­δα της μά­χης της Καλ­λί­πο­λης θα ευ­νο­ή­σει για δεύ­τε­ρη κα­τά σει­ρά φο­ρά τον τουρ­κι­κό ε­θνικι­σμό.

Πρώ­τη φο­ρά το 1915, ε­πι­τρέ­πο­ντας στην Τουρ­κί­α να ε­ξου­δε­τε­ρώ­σει μια α­πόβα­ση η ο­ποί­α -ε­άν εί­χε ε­πι­τύ­χει- θα μπο­ρού­σε να ε­μπο­δί­σει τα σχέ­διά της για την ε­ξό­ντω­ση των Αρ­με­νί­ων.

Δεύ­τε­ρη φο­ρά, ε­κα­τό χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, στην προ­σπάθειά της να α­πο­κρύ­ψει ή το λι­γό­τε­ρο να πα­ρε­μπο­δί­σει τις α­να­μνη­στι­κές τε­λε­τές της γε­νο­κτο­νί­ας στο Ε­ρε­βάν.

Οι αυ­στρα­λοί και νε­ο­ζη­λαν­δοί ή­ρω­ες, οι ο­ποί­οι θυ­σιά­σθη­καν στο ό­νο­μα της ε­λευ­θερί­ας και της δη­μο­κρα­τί­ας, α­ξί­ζουν κά­τι κα­λύτε­ρο α­πό αυ­τό.

 

Πη­γή: Nouvelles d’ Armenie
Fanny Hagopian

*Ση­μεί­ω­ση: Α­ντά­ντ: L’ Entente Cordiale (1914). Η Ε­γκάρ­δια Συ­νεν­νό­η­ση. Η συμ­μα­χί­α της Γαλ­λί­ας, της Αγ­γλί­ας και της Ρω­σί­ας ε­να­ντί­ον της Γερ­μα­νί­ας κα­τά τον Πρώ­το Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους