Σιωπηρές μαρτυρίες Εκτύπωση E-mail

Νουνιά Γεραμιάν

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014 Τεύχος 80

Ό­ταν θα κρα­τά­τε το πα­ρόν τεύ­χος στα χέ­ρια σας, θα ξε­κι­νούν ή θα ε­ξε­λίσ­σο­νται οι ε­τή­σιες τι­μη­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις για την 99η ε­πέ­τειο της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων.

Ε­νε­νή­ντα Εν­νέ­α χρό­νια συ­νε­χούς διεκ­δι­κή­σε­ως -εκ μέ­ρους των ε­πι­ζη­σά­ντων της Γε­νο­κτο­νί­ας και των α­πο­γό­νων τους- για την α­να­γνώ­ρι­ση του α­πο­τρόπαιου ε­γκλή­μα­τος, της α­πο­κα­ταστάσεως της α­λή­θειας και α­ποδόσεως του δι­καί­ου.

Ε­νε­νή­ντα Εν­νέ­α χρό­νια μιας συ­νε­χούς, πει­σμα­τι­κής αρ­νή­σε­ως της δο­λοφο­νί­ας ε­νός Έ­θνους, εκ μέ­ρους του θύ­τη.

Βλέ­πε­τε έ­ως σή­με­ρα δεν έ­χει εμ­φα­νι­σθεί ή ί­σως να μην έ­χει α­κό­μη γεν­νη­θεί ο… Τούρ­κος Βίλ­λυ Μπρα­ντ1, ο ο­ποί­ος θα έ­χει το θάρ­ρος να α­να­λά­βει το χρέ­ος τι­μής της α­να­γνω­ρί­σε­ως της Γε­νο­κτο­νί­ας, πρά­ξη η ο­ποί­α θα α­πο­τε­λέ­σει το πρώ­το βή­μα για τη δι­καί­ω­ση των αι­τη­μά­των των Αρ­με­νί­ων και ταυ­τό­χρο­να θα απο­κα­τα­στή­σει την α­ξιο­πρέ­πεια της πα­τρί­δας του, α­πο­τι­νά­ζο­ντας το στίγ­μα του αρ­νη­τού της α­λή­θειας.

Δια­στρε­βλώ­νο­ντας συ­νε­χώς τα γε­γο­νό­τα οι Τούρ­κοι, προ­σπα­θούν να κρυ­φτούν κυ­ριο­λε­κτι­κά πί­σω α­πό το δά­χτυ­λό τους.

Δυ­στυ­χώς γι’ αυ­τούς υ­πάρ­χουν αρ­κε­τά α­πο­δει­κτι­κά ι­στο­ρι­κά -και άλ­λα αν­θρώ­πι­να, κα­θη­με­ρι­νά- ε­νο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεί­α τα ο­ποί­α α­ναμ­φί­βο­λα κά­ποια ημέ­ρα θα κα­τα­στούν οι τι­μω­ροί τους.

Ό­πως η ε­πι­στο­λή την ο­ποί­α δη­μο­σιεύ­ου­με σή­με­ρα για πρώτη φορά. Με η­με­ρο­μη­νί­α 26 Α­πρι­λί­ου 1915, α­πο­τε­λεί μια κραυ­γή α­γω­νί­ας του Μα­νούκ Τζα­ρου­γκιάν α­πό το Γκα­μάχ2 και μια ύ­στα­τη προ­σπά­θεια α­πο­τρο­πής της μοί­ρας του α­πό βέ­βαιο θά­να­το. Ο Μα­νούκ Τζα­ρου­γκιάν έ­στει­λε την ε­πι­στο­λή στον α­δελ­φό του Μπο­γός, ο ο­ποί­ος την επο­χή της Γε­νο­κτο­νί­ας βρι­σκό­ταν στην Κέρ­κυ­ρα.

 

                                                                                                              1915, Α­πρι­λί­ου 26, Γκα­μάχ

Α­γα­πη­μέ­νε μου α­δελ­φέ,

Κα­τά πρώ­τον χαι­ρε­τώ την οι­κο­γέ­νειά σου και ό­λους σας.

Ως συ­νέ­πεια τού πα­ρό­ντος πο­λέ­μου με στρά­τευ­σαν και ε­μέ­να και θα με έ­στελ­ναν κατ’ ευ­θεί­αν στην (πό­λη) Γκα­ρίν (Ερζε­ρούμ).

Α­να­γκά­στη­κα να υ­πο­βάλ­λω σχε­τι­κό αί­τη­μα ε­ξα­γο­ράς, το ο­ποί­ο α­πε­δέ­χθη­σαν για 20 η­μέ­ρες. Πλή­ρω­σα ως εγ­γύ­η­ση 45 λί­ρες και με κρά­τη­σαν στα ε­δώ τάγ­μα­τα ερ­γασί­ας, έ­ως ό­του ε­ξο­φλή­σω την ε­ξα­γο­ρά και α­πε­λευ­θε­ρω­θώ.

Συ­νε­πώς, μό­λις λά­βε­τε την ε­πι­στο­λή, πα­ρα­δώ­στε α­μέ­σως 60 λί­ρες στο το­πι­κό τα­χυ­δρο­μεί­ο και να τις α­πο­στεί­λε­τε κατ’ ευ­θεί­αν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στον Πα­τριάρ­χη Πα­να­γιό­τα­το Ζα­βέν Γε­για­γιάν.

Να γρά­ψε­τε και συ­νο­δευ­τι­κή ε­πι­στο­λή στην κά­τω­θι α­να­γρα­φό­με­νη διεύ­θυν­ση στον Πα­τριάρ­χη. Έ­χω ή­δη ε­νη­με­ρώ­σει το Πα­τριαρ­χεί­ο. Μό­λις τα πα­ρα­λά­βουν (εν­νο­εί τις λί­ρες και την ε­πι­στο­λή) θα μού τα στεί­λουν α­μέ­σως. Μεί­νε­τε ή­συχοι ως προς αυ­τό.

Μό­λις λά­βω το πο­σό και πλη­ρώ­σω την ε­ξα­γο­ρά θα με α­πε­λευ­θε­ρώ­σουν και θα σας ε­νη­με­ρώ­σω.

Πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι σκέ­φθη­κα να τη­λε­γρα­φή­σω για αυ­τό το θέ­μα, εν τού­τοις, συ­νυ­πο­λο­γί­ζο­ντας τις δυ­σκο­λί­ες τις ο­ποί­ες θα α­ντι­με­τω­πί­σω, έ­κρι­να σκό­πιμο να ε­πι­κοι­νω­νή­σω μα­ζί σας με ε­πι­στο­λή. Ελ­πί­ζο­ντας ό­τι θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σε­τε α­πα­ρέ­γκλι­τα αυ­τό το ζή­τη­μα, πε­ρι­μένω με α­νυ­πο­μο­νη­σί­α το πο­σό και την ε­πι­στο­λή σας.

                                                                                                                         Ο α­δελ­φός σας

                                                                                                                    Μα­νούκ Τζα­ρου­γκιάν

 

Πα­ρα­κα­λώ στεί­λε στο Πα­τριαρ­χεί­ο μα­ζί με το γράμ­μα σου:

(α­κο­λου­θεί α­ρα­βι­κή γρα­φή)

Διεύ­θυν­ση στην πό­λη Γκα­μάχ: Γκα­μάχ - Βα­ρί Πα­γκα­ρί­τα

Ο ε­πί­λο­γος της ι­στο­ρί­ας δυ­στυ­χώς ή­ταν θλι­βε­ρός, διό­τι ο Μα­νούκ Τζα­ρου­γκιάν δεν ε­πέ­ζη­σε. Εί­τε διό­τι το γράμ­μα έ­φθα­σε αρ­γά στα χέ­ρια του α­δελ­φού του Μπο­γός, εί­τε διό­τι τα χρή­μα­τα δεν έ­φθα­σαν ε­γκαί­ρως στον προ­ο­ρι­σμό τους. Δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με τη χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο κα­τά την ο­ποί­α οι κά­θε μορ­φής ε­πικοι­νω­νί­ες ή­ταν ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λες. Σύμ­φω­να με τις α­φη­γή­σεις της οι­κο­γέ­νειας, ό­ταν τα πράγ­μα­τα κάπως η­ρέ­μη­σαν, ο Μπο­γός Τζα­ρου­γκιάν τα­ξί­δε­ψε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη προς α­να­ζή­τη­ση του α­δελ­φού του και των οι­κο­γε­νειών τους, αλ­λά δυ­στυ­χώς πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε ο­ριστι­κά για την α­πώ­λειά τους.

Θέ­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω την οι­κο­γέ­νεια Τζα­ρου­γκιάν η ο­ποί­α ε­πέ­τρε­ψε τη δη­μοσί­ευ­ση αυ­τής της συ­γκλο­νι­στι­κής ε­πι­στο­λής, ό­πως και την κυ­ρί­α Μά­ρω Κιουρ­κτζιάν για την πο­λύ­τι­μη βο­ή­θειά της στη με­τά­φρα­ση κα­θώς και για τις ε­πι­σημάν­σεις της ό­πως π.χ. ό­τι η ε­πι­στο­λή έ­χει μάλ­λον γρα­φεί καθ’ υ­πα­γό­ρευ­ση, διό­τι εί­ναι εμ­φα­νής η δια­φο­ρά με­τα­ξύ του γρα­φι­κού χα­ρα­κτή­ρα του κει­μέ­νου συ­γκρι­τι­κά με την υ­πο­γρα­φή του α­πο­στο­λέ­α. Α­ναμ­φί­βο­λα πρό­κει­ται για έ­να έγ­γρα­φο ά­ξιο με­λέ­της α­πό τους ει­δι­κούς.

1Βίλ­λυ Μπρα­ντ (Willy Brαndt) 18/02/1913 - 08/10/1992. Το 1970, ως κα­γκε­λά­ριος της δυ­τι­κής Γερ­μα­νί­ας ε­πι­σκέ­φθη­κε τη Βαρ­σο­βί­α και γο­νά­τι­σε στο μνη­μεί­ο των Ε­βραί­ων οι ο­ποί­οι έ­πε­σαν θύ­μα­τα των Γερ­μα­νών Ναζί, ζη­τώ­ντας συγ­γνώ­μη για τα έ­κτρο­πα της Να­ζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Το 1971, τι­μή­θηκε με το Νό­μπελ Ει­ρή­νης για την Ostpolitik, σκο­πός της ο­ποί­ας ή­ταν η ε­ξο­μά­λυν­ση των σχέ­σε­ων με τις χώ­ρες του α­να­το­λι­κού μπλοκ, συ­μπε­ριλαμ­βα­νο­μέ­νης και της Λα­ϊ­κής Δη­μο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας.

2Γκα­μάχ. Το χω­ριό Γκα­μάχ (ή Γκε­μάχ) βρί­σκε­ται 8 χλμ. έ­ξω α­πό την πό­λη Πα­γές της ε­παρ­χί­ας Μπι­τλίς. Υ­πέ­στη κα­τα­στρο­φές λό­γω των σφα­γών του 1895, ε­πί σουλ­τά­νου Α­μπντούλ Χα­μίτ. Κα­τά την πε­ρί­ο­δο της Γε­νο­κτο­νί­ας του 1915, το χω­ριό α­ριθμού­σε 45 σπί­τια και 260 Αρ­με­νί­ους κα­τοί­κους, ο­πό­τε και κα­τα­στρά­φη­κε ο­λο­σχερώς. Σή­με­ρα στην πε­ριο­χή ζουν 463 κά­τοι­κοι, ό­λοι τους Κούρ­δοι.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους