«Η Αρμένικη Τυπογραφία» (η πρώιμη περίοδος) του Αγκόπ Τζελαλιάν Εκτύπωση

To βιβλίο εκδόθηκε με αφορμή την 500ή ε­πέ­τειο του πρώ­του έ­ντυ­που βι­βλί­ου με αρ­με­νι­κούς χα­ρα­κτή­ρες που τυ­πώ­θη­κε στη Βε­νε­τί­α το 1512.

Το βι­βλί­ο προ­λο­γί­ζει ο Πέ­τρος Μάρκα­ρης με έ­να –ό­πως πά­ντα- με­στό και εύ­στο­χο κεί­με­νο. Το βι­βλί­ο δια­τί­θε­ται α­πό το πε­ριο­δι­κό μας.