Τα 24 μαθήματα του Γκάρι Κασπάροβ και το φαινόμενο της Αρμενικής Σκακιστικής Σχολής Εκτύπωση

Πα­να­γιώ­της Φω­τό­πουλος

Περιοδικό «Aρμενικά» Απρίλιος - Ιούνιος 2014. Τεύχος 81

Το βι­βλί­ο της Μαί­ρης Μαν­γκριάν: «Τα 24 μαθή­μα­τα του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ και το φαι­νό­με­νο της Αρ­με­νι­κής Σκα­κι­στι­κής Σχο­λής», α­πο­τε­λεί μι­α ελ­πι­δο­φό­ρα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για την ελ­λη­νι­κή σκα­κι­στι­κή κοι­νό­τη­τα. Η συγ­γρα­φέ­ας γεν­νή­θη­κε στο Ε­ρε­βάν της Αρ­με­νίας και κα­τέ­χει τον τί­τλο της πρωτα­θλή­τριας Αρ­με­νί­ας. Την πε­ρί­ο­δο 1980-1990 υ­πήρ­ξε μό­νι­μο μέ­λος της Ε­θνι­κής ο­μά­δας. Το 1995, εγκα­τα­στά­θη­κε στην Α­θή­να ως προ­σκε­κλη­μέ­νη του υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού και α­πό τό­τε έχει δια­τε­λέ­σει α­θλή­τρια και προ­πο­νή­τρια σε πολ­λά σω­μα­τεί­α Α΄ κατηγο­ρί­ας, σε σχο­λεί­α, και σε σκα­κι­στι­κά τμή­μα­τα πο­λι­τι­στι­κών κέ­ντρων και α­θλη­τι­κών ο­μί­λων, δια­δρο­μή που α­κο­λου­θεί μέ­χρι σή­με­ρα.
Το βι­βλί­ο πε­ρι­λαμ­βά­νει την πλή­ρη σει­ρά των άρ­θρων του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ με τί­τλο: Τα 24 μα­θή­μα­τα του Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ, τα ο­ποί­α πρω­το­δημο­σιεύ­τη­καν κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα στο σκα­κι­στι­κό πε­ριο­δι­κό Σαχ­ματα­ΐν Χα­ϊ­α­στάν (Σκα­κι­στι­κή Αρ­με­νί­α), το χρο­νικό διά­στη­μα με­τα­ξύ Νο­εμ­βρί­ου 1985 και Φε­βρουα­ρί­ου 1988, στ’ Αρ­με­νι­κά. Στα κεί­μενα αυ­τά η συγ­γρα­φέ­ας έ­χει προ­σθέ­σει ε­κτε­τα­μέ­νο υ­λι­κό σχε­τι­κά τό­σο με τη ζω­ή και τη στα­διο­δρο­μί­α του 13ου πα­γκό­σμιου πρω­τα­θλη­τή, ό­σο και με το φαι­νό­με­νο της δη­μιουρ­γί­ας μιας ε­ξαι­ρε­τι­κής σκα­κι­στι­κής αρ­με­νι­κής σχο­λής. Ο Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ δεν μέ­νει προ­σκολλη­μέ­νος στο σκά­κι αυ­τό κα­θε­αυ­τό, αλ­λά μέ­σα α­πό τα μα­θή­μα­τα, μας δεί­χνει πως υ­πάρ­χει μια σα­φής α­να­λο­γί­α α­νά­μεσα στο σκά­κι και την ί­δια τη ζω­ή. Διό­τι και τα δύ­ο α­παι­τούν δου­λειά, σχέ­διο, μέ­θο­δο, και ύ­στε­ρα δρά­ση. Ο ί­διος δη­λώ­νει πως θε­ω­ρεί το σκά­κι, ως μια ει­κό­να της ζω­ής, με τους κα­θη­με­ρι­νούς α­γώ­νες και τις α­γω­νί­ες της, τις πτήσεις και τις πτώ­σεις της.
Θα πρέ­πει να το­νί­σου­με ό­τι ο Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ α­γω­νί­στη­κε σε ό­λη τη διάρ­κεια της στα­διο­δρο­μί­ας του για να γί­νει το σκά­κι α­ντι­κεί­με­νο δι­δα­σκα­λί­ας στα σχο­λεί­α. Η Αρ­με­νί­α έ­γι­νε η πρώτη χώ­ρα στον κό­σμο ό­που το σκά­κι δι­δά­σκε­ται σε ό­λα τα δη­μο­τι­κά σχο­λεί­α. Βα­σι­κός στό­χος αυ­τού του ε­ξαι­ρε­τι­κού σχε­δί­ου εί­ναι η ψυ­χα­γω­γί­α των παι­διών, η α­νά­πτυ­ξη του χα­ρα­κτή­ρα και η α­νά­πτυ­ξη της λο­γι­κής σκέ­ψης.
Το δεύ­τε­ρο μέ­ρος του βι­βλί­ου με τί­τλο: Το φαι­νό­με­νο της αρ­με­νι­κής σκα­κιστι­κής σχο­λής α­να­φέ­ρε­ται στην πα­ρά­δο­ση που θε­με­λιώ­θη­κε α­πό τους Τι­γκράν Πε­τρο­σιάν, Ρα­φα­έλ Βα­χα­νιάν και Γκά­ρι Κα­σπά­ροβ. Πα­ρά­δο­ση που βρή­κε πολ­λούς νέ­ους και πο­λύ ά­ξιους συ­νε­χι­στές, γε­γο­νός που ε­πιβε­βαιώ­θη­κε και στην 40ή Πα­γκό­σμια Σκα­κι­στι­κή Ο­λυ­μπιά­δα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης (2012), ό­που η Ε­θνι­κή ο­μά­δα της Αρ­με­νί­ας, με ε­πι­κε­φαλής τον γκραν­ μέ­τρ Λε­βόν Α­ρο­νιάν, ανα­δεί­χθη­κε Ο­λυ­μπιο­νί­κης για τρί­τη φο­ρά!!!
Α­ξί­ζει να ση­μειώ­σου­με, ό­τι στο βι­βλίο αυ­τό ο α­να­γνώ­στης θα βρει έ­ναν πο­λύ εν­δια­φέ­ρο­ντα ι­στο­ρι­κό πί­να­κα σχε­τι­κά με τους πα­γκό­σμιους πρω­τα­θλη­τές και πρω­τα­θλή­τριες, ό­πως ε­πί­σης και το πο­λύ χρή­σι­μο αλ­λά και α­πα­ραί­τη­το (Γλωσ­σά­ρι του σκα­κι­στή), που πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­λους τους όρους και τους κα­νό­νες του παι­χνι­διού με με­γά­λη α­κρί­βεια. Η συγ­γρα­φέ­ας έ­χει α­φιε­ρώ­σει το βι­βλί­ο στους ε­κα­το­ντά­δες μα­θη­τές της, και συ­γκε­κρι­μέ­να υ­πάρ­χει έ­να ο­λό­κλη­ρο κε­φά­λαιο ει­δι­κά γι’ αυ­τούς, με τον πο­λύ εύ­στο­χο τί­τλο: Ελ­λά­δα έ­χεις τα­λέ­ντο, ό­που υπάρχει πλού­σιο φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό και κεί­με­να σχε­τι­κά με τις σκα­κι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και ε­πι­τυ­χί­ες των μα­θη­τών της.