Παιδικά χαμόγελα στη Σύρο Εκτύπωση

Οβίκ Μπαμπογλιάν


Τεύχος: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011

 

 

Για 16η χρο­νιά, παι­διά α­πό το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ έ­φτα­σαν στην Ελ­λά­δα και πέ­ρα­σαν ό­μορ­φες στιγ­μές, κά­νο­ντας δια­κο­πές στη Σύ­ρο. Πρό­κει­ται για μια πρω­το­βου­λί­α του δή­μου Ά­νω Σύ­ρου και της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής, σε συνερ­γα­σί­α με τα υ­πουρ­γεί­α Ε­ξω­τε­ρι­κών και Παι­δεί­ας του Κα­ρα­μπάχ.

Κά­θε χρό­νο, φι­λο­ξε­νού­νται στην Ελ­λά­δα παι­διά πο­λύτε­κνων οι­κο­γε­νειών που έ­χουν χά­σει τον πα­τέ­ρα τους στον πό­λε­μο για την ανε­ξαρ­τη­σί­α του Κα­ρα­μπάχ, ε­νώ φέ­τος, α­νά­με­σα στα 22 παι­διά (η­λι­κί­ας 9- 15 ε­τών) που ε­πι­λέ­χθη­καν προ­στέ­θη­καν και κά­ποιοι α­ρι­στού­χοι μα­θη­τές.

Τα παι­διά, συ­νο­δευό­με­να α­πό τις εκ­παι­δευ­τι­κούς Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν και Καγια­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν έ­φτα­σαν στην Α­θή­να στις 29 Αυ­γού­στου και φι­λο­ξε­νή­θη­καν στο «Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα» μέ­χρι να ανα­χω­ρή­σουν για το νη­σί της Σύ­ρου.

Με πρω­το­βου­λί­α του ι­δρύ­μα­τος, εί­χαν την ευ­και­ρί­α να ε­πι­σκεφθούν το Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, το Αllou Fun Park, ό­πως και να πε­ρι­η­γη­θούν στον Πει­ραιά με το «τρε­νά­κι».

Το πρω­ί της 1ης Σε­πτεμ­βρί­ου α­να­χώ­ρη­σαν για τη Σύ­ρο, ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­καν ο Δή­μαρ­χος Σύ­ρου-Ερ­μού­πο­λης, Ιω­άν­νης Δε­κα­βάλ­λας, ο Α­ντι­δή­μαρ­χος Φώ­της Ξα­γο­ρά­ρης, η Δη­μο­τι­κή Σύμ­βου­λος Τε­ρέ­ζα Δα­λέ­ζιου κα­θώς και άλ­λα μέ­λη του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου.

Τα παι­διά φι­λο­ξε­νή­θη­καν και φέ­τος στη πα­ρα­λί­α Κι­νί­ου, σε οί­κημα που πα­ρα­χω­ρεί η Ιε­ρά Κοι­νό­τη­τα Α­δελ­φών Χρι­στια­νι­κών Σχο­λών (Φρέρ), ε­νώ κα­τά τη διάρ­κεια της πα­ρα­μο­νής τους πε­ρι­η­γή­θη­καν στην Ερ­μού­πο­λη με το του­ρι­στι­κό τρε­νά­κι, στην Ά­νω Σύ­ρο ε­πισκέ­φθη­καν το θέ­α­τρο Α­πόλ­λων.

Στις 2 Σε­πτέμ­βρη δε­ξιώ­θη­καν α­πό τον Ναυ­τι­κό Ό­μι­λο Σύ­ρου, ό­που πα­ρου­σί­α­σαν έ­να μι­κρό καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα α­φιε­ρω­μέ­νο στην 20ή ε­πέ­τειο της α­νε­ξαρ­τη­σί­ας του Κα­ρα­μπάχ. Το πα­ρών στην εκ­δή­λω­ση έ­δω­σε και ο βου­λευ­τής της Δη­μο­κρα­τι­κής Α­ρι­στε­ράς, κ. Λε­βέ­ντης ο ο­ποί­ος χαι­ρέ­τη­σε την πρω­το­βου­λί­α του δή­μου Ά­νω Σύ­ρου.

Για μια α­κό­μη χρο­νιά, οι κά­τοικοι του νη­σιού υ­πο­δέ­χθη­καν με θέρ­μη και α­γκά­λιασαν τα παι­διά α­πό το Κα­ρα­μπάχ και πα­ρά τα προ­βλή­μα­τα που έ­χουν δη­μιουρ­γη­θεί στη χώ­ρα λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, τους προ­σέ­φεραν πέ­ρα α­πό την α­γά­πη τους, και έ­να ση­μα­ντικό α­ριθ­μό δώ­ρων.

Τα παι­διά ε­πέ­στρε­ψαν στην Α­θή­να στις 8 Σε­πτέμ­βρη και την ε­πό­με­νη μέ­ρα α­να­χώ­ρη­σαν για τα σπί­τια τους γε­μά­τα α­πό την α­γά­πη, τη στορ­γή και τις α­νέ­με­λες και ό­μορ­φες στιγ­μές που έ­ζη­σαν στην Ελ­λά­δα.

 

Προ­σφο­ρά, πα­ρά την κρί­ση


Με α­φορ­μή τη δια­μο­νή των παι­διών α­πό το Κα­ρα­μπάχ στο «Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα» στον Πει­ραιά, εί­χαμε την ευ­και­ρί­α να συ­να­ντη­θούμε με την Εύ­α Κα­λύ­μνιου, προ­ϊ­στα­μέ­νη κοι­νω­νι­κών υ­πη­ρε­σιών στο ί­δρυ­μα και να συ­ζη­τή­σουμε μα­ζί της. «Το “Χα­τζη­κυ­ριά­κειο Ί­δρυ­μα” έ­χει ι­στο­ρί­α πά­νω α­πό έ­να αιώ­να, εί­ναι κλη­ρο­δό­τη­μα και εί­ναι ιδιω­τι­κό. Πρό­κει­ται για ί­δρυ­μα παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, που φι­λο­ξε­νεί παι­διά προ­βλη­μα­τι­κών οι­κο­γε­νειών, ορ­φα­νά κα­θώς και παι­διά προ­σφύ­γων α­πό ε­μπό­λε­μες πε­ριοχές. Το “Χα­τζη­κυ­ριά­κειο” συ­νει­σφέ­ρει ε­δώ και χρό­νια, στέλ­νο­ντας υ­λι­κά α­γα­θά σε α­ντί­στοι­χα ι­δρύ­μα­τα στο Κα­ρα­μπάχ και ει­δι­κό­τερα το «Ζαν­κάγκ», που πλέ­ον ο­νο­μά­ζε­ται «1ο Κρα­τι­κό Ορ­φα­νο­τρο­φεί­ο», το ο­ποί­ο φι­λο­ξε­νεί ορ­φα­νά με α­να­πη­ρί­α. Τα τε­λευ­ταί­α πέ­ντε χρό­νια, το ί­δρυ­μα έ­χει α­ναλά­βει τη φι­λο­ξε­νί­α και την ξε­νά­γη­ση των παι­διών α­πό το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ, που έρ­χο­νται κά­θε χρό­νο για να συμ­με­τά­σχουν στο πρό­γραμ­μα δια­κο­πών που διορ­γα­νώ­νει ο δή­μος Ά­νω Σύ­ρου, για το διά­στη­μα που δια­μέ­νουν στην Α­θή­να. Έτσι και φέ­τος, τις λί­γες μέ­ρες που έ­μει­ναν στο ί­δρυ­μα τα 22 παι­διά εί­χαν την ευ­και­ρί­α να ε­πι­σκε­φθούν το Μου­σεί­ο της Α­κρό­πο­λης, να παί­ξουν στο Αllou Fun Park και να κά­νουν βόλ­τα με το «τρε­νά­κι» στον Πει­ραιά».

Σε ε­ρώ­τη­σή μας για τις ε­ντυ­πώ­σεις που έ­χει α­πο­κο­μί­σει α­πό τη συ­να­να­στροφή της με τα παι­διά που κά­θε χρό­νο φι­λο­ξε­νεί το ί­δρυ­μα, η κα Κα­λύ­μνιου μας ανέ­φε­ρε: «Εί­ναι πραγ­μα­τι­κά συ­ναρ­πα­στι­κό να βλέ­πεις σε τό­σο μι­κρό χρο­νικό διά­στη­μα πό­σο έ­χει δια­φο­ρο­ποι­η­θεί η ζω­ή και η συ­μπε­ρι­φο­ρά των παι­διών. Τα πρώ­τα χρό­νια, τα παι­διά δεν έ­τρω­γαν παγω­τό σο­κο­λά­τα για­τί α­πλώς δεν το γνώ­ρι­ζαν, ε­νώ σή­με­ρα πλέ­ον στις λί­γες μέρες που φι­λο­ξε­νού­νται στο ί­δρυ­μα ε­ξοι­κειώ­νο­νται και παί­ζουν με τα παι­διά του ι­δρύ­μα­τος».

Η κα Κα­λύ­μνιου εί­χε την ευ­και­ρί­α να βρε­θεί στο Κα­ρα­μπάχ με­τά από πρό­σκλη­ση του υ­πουρ­γού Παι­δεί­ας του Κα­ρα­μπάχ, Βλα­ντίκ Χα­τσα­ντριάν.

«Ή­ταν πο­λύ συ­γκι­νη­τι­κό ό­ταν με­τά α­πό χρό­νια συ­νά­ντη­σα παι­διά που εί­χαν φι­λο­ξε­νη­θεί στο ί­δρυ­μα, και ι­διαί­τε­ρα ό­ταν με α­να­γνώ­ρι­ζαν. Ή­ταν πο­λύ ε­ντυπω­σια­κή και η αλ­λα­γή που έ­χει συ­ντε­λε­στεί σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στο Κα­ρα­μπάχ. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­να­φέ­ρω την πε­ρί­πτω­ση του Σου­σί, που στην πρώ­τη ε­πί­σκε­ψή μου ή­ταν μια πόλη με εμ­φα­νή τα ση­μά­δια του πο­λέ­μου, ε­νώ πλέ­ον εί­ναι μια πό­λη που σε τί­πο­τα δεν θυ­μί­ζει την πρώ­τη ει­κό­να.

Την πε­ρί­ο­δο αυ­τή συ­ζη­τά­με την ε­πι­κεί­με­νη πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου του Κα­ρα­μπάχ, Πα­κό Σαρ­κι­σιάν, ως α­ντα­πόδο­ση της φι­λο­ξε­νί­ας που προ­σφέ­ρει το ί­δρυ­μα τό­σα χρό­νια. Ό­μως το εγ­χεί­ρημα φα­ντά­ζει δύ­σκο­λο λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που περ­νά­ει η Ελ­λά­δα».

Κλεί­νο­ντας την κου­βέ­ντα μας, η κα Κα­λύ­μνιου ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους του ι­δρύ­μα­τος τον πρό­ε­δρο του Μου­σεί­ου της Α­κρό­πο­λης, κα­θώς και το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο για τη δω­ρε­άν ξε­νά­γη­ση των παι­διών, τη διοί­κη­ση του ψυ­χα­γω­γι­κού κέ­ντρου Αllou Fun Park για τη δω­ρε­άν εί­σο­δο και ψυ­χα­γω­γί­α τους στο πάρ­κο.

Ε­μείς α­πό τη με­ριά μας θα θέ­λα­με να ευ­χα­ρι­στή­σου­με τον πρό­ε­δρο του Χα­τζηκυ­ριά­κειου ι­δρύ­μα­τος, Μι­χά­λη Στρου­μπού­λη, τη διευ­θύ­ντρια του οι­κο­τρο­φεί­ου Α­να­στα­σί­α Κα­τσι­λε­ρή, το προ­σω­πι­κό του ι­δρύ­μα­τος που κά­θε χρό­νο δεν φεί­δε­ται χρό­νου και κό­που για την ά­νε­τη πα­ρα­μο­νή των παι­διών στο ί­δρυ­μα, την προ­ϊ­στα­μέ­νη κοι­νω­νι­κών υ­πη­ρε­σιών Εύ­α Κα­λύ­μνιου για την προ­σφο­ρά της και να ευ­χη­θού­με- σε πεί­σμα των και­ρών και υ­περ­νι­κώ­ντας τις κά­θε δυ­σκο­λί­ες που συ­να­ντούν- να συ­νεχί­σουν να προ­σφέ­ρουν στορ­γή και α­γά­πη σε ό­λα τα παι­διά.

 

Ά­ρι­στες ε­ντυ­πώ­σεις


Κα­τά τη διάρ­κεια της δια­μο­νής των παι­διών εί­χα­με την ευ­και­ρί­α να συ­ζη­τή­σου­με με τις υ­πεύ­θυνες συ­νο­δούς τους, Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν, φι­λόλο­γο αρ­με­νι­κής γλώσ­σας με ει­δι­κό­τη­τα στη δυ­τι­κή αρ­με­νι­κή διά­λε­κτο και Κα­για­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν, φι­λό­λο­γο αγ­γλι­κής γλώσ­σας.

Η Α­να­χίτ Μεσ­ρο­πιάν μας εί­πε: «Ο θε­σμός των δια­κο­πών που διορ­γα­νώ­νε­ται τα τε­λευ­ταί­α 16 χρό­νια α­πό το δή­μο Ά­νω Σύ­ρου και την Αρ­με­νι­κή Ε­θνι­κή Ε­πι­τρο­πή έ­χει με­γά­λη α­πή­χη­ση στα παι­διά αλ­λά και στους δα­σκά­λους, κα­θώς οι ε­μπει­ρί­ες και οι ε­ξι­στο­ρή­σεις ό­σων συμ­με­τεί­χαν στο πα­ρελ­θόν μό­νο θε­τι­κά συ­ναι­σθή­μα­τα α­φή­νουν. Φυ­σι­κά, εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο να συ­νο­δεύ­εις παι­διά που έ­χουν χά­σει κά­ποιο μέ­λος της οι­κο­γέ­νειάς τους, συ­γκε­κρι­μέ­να τον πα­τέ­ρα τους. Θα πρέ­πει να τα προ­σεγ­γί­σεις πο­λύ προ­σε­κτικά και με τρό­πο, ώ­στε να τα βο­η­θή­σεις να πα­ρα­με­ρί­σουν τη λύ­πη α­πό το χα­μό του γο­νιού τους. Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο που συ­νέ­βη αυ­τές τις μέ­ρες ή­ταν πως στα σκυ­θρω­πά πρό­σω­πα των μι­κρών παι­διών άρ­χι­σε να παίρ­νει θέ­ση το χα­μό­γε­λο και η χα­ρά».

Η Κα­για­νέ Μπαγ­τα­σα­ριάν, α­να­φε­ρό­με­νη στην ο­μά­δα που ε­πι­λέ­χθη­κε φέ­τος για το συ­γκε­κρι­μέ­νο τα­ξί­δι δή­λω­σε: «Στην ο­μά­δα των παι­διών υ­πάρ­χουν δύο άτομα που έ­χα­σαν πρό­σφα­τα τον πα­τέ­ρα τους στις συ­νο­ρια­κές διε­νέ­ξεις. Το έ­να πριν α­πό σχε­δόν έ­να χρό­νο και το άλ­λο μό­λις πριν α­πό σα­ρά­ντα μέ­ρες. Α­πό το σύ­νο­λο, δέ­κα εί­ναι παι­διά α­γω­νι­στών που πέ­θα­ναν, τρί­α α­να­πή­ρων, ε­νώ τα υ­πό­λοι­πα α­ρι­στού­χοι μα­θη­τές που δια­κρί­θη­καν σε διά­φο­ρες σχο­λι­κές ο­λυ­μπιά­δες και δια­γω­νι­σμούς. Ό­λα τα παι­διά προ­έρ­χο­νται α­πό πο­λυ­με­λείς οι­κο­γέ­νειες και α­πό διά­φο­ρες πε­ριο­χές του Κα­ρα­μπάχ».

Στο τέ­λος της συ­ζή­τη­σής μας οι δυο συ­νο­δοί ευ­χα­ρί­στη­σαν ό­λους αυ­τούς που βο­η­θούν η­θι­κά και υ­λι­κά το Κα­ρα­μπάχ και το λα­ό του.

 


[Top]