Ημέρα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των Αρμενίων (χαϊρεναντιρουτιάν ορ) Εκτύπωση E-mail

Αρά Παπιάν - «Μό­ντους Βι­βέ­ντι»

Μετάφραση Σαρκίς Αγαμπατιάν»

Απρίλιος - Ιούνιος 2013 τεύχος 77

 

Τα θερ­μά συγ­χα­ρη­τή­ριά μας προς το αρ­με­νι­κό έ­θνος εν όψει της νι­κη­φό­ρας η­μέ­ρας της «22ας ΝΟ­ΕΜ­ΒΡΙΟΥ - Η­ΜΕ­ΡΑΣ ΚΑ­ΤΟ­ΧΥΡΩ­ΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙ­ΚΑΙΩ­ΜΑ­ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡ­ΜΕ­ΝΙΩΝ!» Ο πρό­ε­δρος των Η.Π.Α. Γού­ντροου Ου­ίλ­σον υ­πέ­γρα­ψε τη Διαι­τη­τι­κή Α­πό­φα­ση για τα σύ­νο­ρα με­τα­ξύ Αρ­με­νί­ας και Τουρ­κί­ας στις 22 Νο­εμ­βρί­ου 1920.

Τις προ­η­γού­με­νες δε­κα­ε­τί­ες η 24η Α­πρι­λίου θε­ω­ρεί­το ως μια α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες η­με­ρο­μη­νί­ες του αρ­με­νι­κού λα­ού, μια μέ­ρα που α­ντι­προ­σώ­πευε ί­σως την ε­πι­θυ­μί­α για ε­νό­τη­τα του έ­θνους. Για τους Αρ­μέ­νιους η η­με­ρο­μη­νί­α αυ­τή άρ­χι­σε πρώ­τα ως μια η­μέ­ρα ε­λε­γεί­ας και μνή­μης και στα­δια­κά ε­ξε­λί­χθη­κε σε η­μέ­ρα ιε­ρής α­γα­νάκτη­σης και α­παί­τη­σης για δι­καιο­σύ­νη μέ­σω της α­να­γνώ­ρι­σης της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων. Ω­στό­σο, η 24η Α­πρι­λί­ου εί­ναι μια η­μέ­ρα α­πώ­λειας, μια η­μέ­ρα α­φιε­ρω­μέ­νη στην α­να­γνώ­ρι­ση αυ­τής της μέ­γι­στης κα­τα­στρο­φής.

Εν τού­τοις, ως έ­να έ­θνος και ως μια κοι­νω­νί­α στην α­να­ζή­τη­ση δι­καιο­σύ­νης, έχου­με α­νά­γκη α­πό μια η­μέ­ρα που θα α­ντι­προ­σω­πεύ­ει τη νί­κη και την ε­πα­νόρ­θω­ση, μια η­μέ­ρα για την α­πο­κα­τά­στα­ση της δι­καιο­σύ­νης και των δι­καιω­μά­των μας. Έ­χου­με μια τέ­τοια μέ­ρα, μια μέ­ρα που δια­τη­ρεί ά­σβε­στη τη φλό­γα της νίκης, την 22α Νο­εμ­βρί­ου, την η­με­ρο­μη­νί­α της διαι­τη­τι­κής α­πό­φα­σης του προ­έ­δρου των Η­νω­μέ­νων Πο­λι­τειών Γού­ντροου Ου­ίλ­σον, ο ο­ποί­ος χά­ρα­ξε τα σύ­νο­ρα με­τα­ξύ Αρ­με­νί­ας και Τουρ­κί­ας. Ε­κεί­νη την η­μέ­ρα, η α­πό­φα­ση αυ­τή χο­ρη­γού­σε στη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας έ­να τμή­μα της ι­στο­ρι­κής πα­τρί­δας, στα βο­ρειο­α­να­το­λι­κά. Ε­κεί­νη η η­μέ­ρα κα­θι­στά ι­σχυ­ρή για πά­ντα μια α­πό­φα­ση, η ο­ποί­α εί­ναι νο­μι­κά τε­λε­σί­δι­κη και α­πα­ρά­γρα­πτη, σύμ­φω­να πά­ντο­τε με το διε­θνές δί­καιο.

Κα­θώς η διαι­τη­τι­κή α­πό­φα­ση εκ­δό­θη­κε στη βά­ση ε­νός α­πό­λυ­του συμ­βι­βα­σμού της Τουρ­κί­ας και της Αρ­με­νί­ας, ό­πως ε­πί­σης της Βρε­τα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, της Γαλ­λί­ας, της Ι­τα­λί­ας, της Ια­πω­νί­ας, της Πο­λω­νί­ας, της Πορ­το­γα­λί­ας, του Βελ­γί­ου, της Ελ­λά­δας, του Κα­να­δά, της Ιν­δί­ας, της Νο­τί­ου Α­φρι­κής, της Αυ­στρα­λί­ας, της Νέ­ας Ζη­λαν­δί­ας, της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, της Ρου­μα­νί­ας, κα­θί­στα­ται ι­σχυ­ρό­τε­ρη δια της υ­πο­γρα­φής, εί­ναι ως εκ τού­του δεσμευ­τι­κή, τε­λε­σί­δι­κη και α­πα­ρά­γρα­πτη για ό­λες τις εν λό­γω χώ­ρες και των διά­δο­χων κρα­τών τους. Εί­ναι ε­πί­σης δε­σμευ­τι­κή, τε­λε­σί­δι­κη και α­πα­ρά­γρα­πτη για τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, κα­θώς η διαι­τη­τι­κή α­πό­φα­ση φέ­ρει τη Με­γά­λη Σφρα­γί­δα των Η­νω­μέ­νων Πο­λι­τειών της Α­με­ρι­κής και τις υ­πο­γρα­φές του Προ­έδρου και του υπουρ­γού Ε­ξω­τε­ρι­κών.

Σύμ­φω­να με τις βα­σι­κές αρ­χές του διε­θνούς δι­καί­ου, που έ­χουν δια­τυ­πω­θεί σε πο­λυά­ριθ­μα διε­θνή έγ­γρα­φα, η διαι­τη­τι­κή α­πό­φα­ση πρέ­πει να ε­φαρ­μο­στεί α­πό ό­λα τα συμ­βαλ­λό­με­να μέ­ρη που α­να­φέ­ρο­νται στο έγ­γρα­φο, δη­λα­δή α­πό τις χώ­ρες που συμ­με­τεί­χαν σ’ αυ­τόν τον συμ­βι­βα­σμό. Εί­ναι α­δια­πραγ­μά­τευ­το κα­θή­κον τους, α­πό­λυ­τη ευ­θύ­νη τους. Ε­πο­μέ­νως, πρέ­πει να εί­ναι πα­νε­θνι­κό ζήτη­μα για μας, να α­παι­τή­σου­με απ’ αυ­τές τις χώ­ρες στις 22 Νο­εμ­βρί­ου κά­θε έ­τους να α­να­λά­βουν τις ευ­θύ­νες τους σύμ­φω­να με το διε­θνές δί­καιο, ό­χι α­πλώς ως μια χει­ρο­νο­μί­α κα­λής θέ­λη­σης, αλ­λά ως μια α­πό­λυ­τη και α­με­τά­κλη­τη διε­θνή υ­πο­χρέ­ω­ση που λη­σμό­νη­σαν και εν μέ­ρει α­πο­ποι­ή­θη­καν.

Η 22α Νο­εμ­βρί­ου πρέ­πει να καθιερωθεί ως η­μέ­ρα α­πο­κα­τά­στα­σης της δι­καιο­σύνης, ε­θνι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων και ε­πα­νά­κτη­σης των στε­ρη­μέ­νων δι­καιω­μά­των μας. Με τα λό­για του με­γά­λου τέ­κνου της Αρ­με­νί­ας, Κα­ρε­κίν Νζτέχ, Η­μέ­ρα Κα­το­χύ­ρω­σης των Δι­καιω­μά­των των Αρ­με­νί­ων (χα­ϊ­ρε­να­ντι­ρου­τιάν ορ).

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους