ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εκτύπωση

Σαρκίς Αγαμπατιάν

Τεύχος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

 

Τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βριο το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ε­ξε­λέ­γη για πρώ­τη φο­ρά μέ­λος του Συμ­βουλί­ου Ασφα­λεί­ας του Ο.Η.Ε. για μια θη­τεί­α δύ­ο χρό­νων. Ό­μως, πώς τα κα­τά­φε­ρε αυ­τή η χώ­ρα να ε­κλε­γεί σ’ αυ­τόν τον α­νώ­τα­το θε­σμό; Για­τί οι Αρ­μέ­νιοι δεν πή­ραν κά­ποια μέ­τρα για να α­ντιτα­χθούν στην υ­πο­ψη­φιό­τη­τά του;

 

 

 

Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, η Ουγ­γα­ρί­α και η Σλο­βε­νί­α α­ντα­γω­νί­ζο­νταν για μια έ­δρα μη μό­νι­μου μέ­λους που θα έ­πρε­πε να δο­θεί σε κρά­τος της α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης στο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας. Κα­νο­νι­κά, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν δεν εί­χε κα­μιά ελ­πί­δα να ε­κλε­γεί σ’ έ­να τό­σο υ­ψη­λό θε­σμό, έ­χο­ντας τα λι­γό­τε­ρα «προ­σό­ντα» α­πό τις τρεις χώ­ρες κα­θώς δεν εκ­πλή­ρω­νε τις α­παι­τή­σεις του Χάρ­τη των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών λό­γω της α­πο­τυ­χί­ας του να συμ­βά­λει στην ει­ρή­νη και στη διε­θνή α­σφάλεια και της μη συμ­με­το­χής του στις ερ­γα­σί­ες του Ορ­γα­νι­σμού.

Σύμ­φω­να με α­σφα­λείς πη­γές του ξέ­νου Τύ­που, το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν α­ντι­στάθ­μι­σε την α­νε­πάρ­κειά του προ­σφέ­ρο­ντας δω­ρε­άν δια­μο­νή και χρη­μα­τι­κά πο­σά στους α­ντι­προ­σώ­πους των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών κα­θώς και οι­κο­νο­μι­κά ο­φέ­λη στα κρά­τη ε­κεί­να που με την ψή­φο τους στη γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών ε­κλέγουν τα δέ­κα μη μό­νι­μα μέ­λη του Συμ­βου­λί­ου Α­σφα­λεί­ας. Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν με ό­λα τα μέ­σα ε­ξα­σφά­λι­σε την υ­πο­στή­ρι­ξη των ι­σλα­μι­κών χω­ρών, της Α­ρα­βι­κής Λί­γκας, του Κι­νή­μα­τος των Α­δε­σμεύ­των και των πρώ­ην σο­βιε­τι­κών δη­μο­κρα­τιών, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ρω­σί­ας. Πα­ρά τις α­συ­νή­θι­στες αυ­τές με­θό­δους, χρειά­στη­καν 17 γύ­ροι ψη­φο­φο­ρί­ας για να συ­γκε­ντρώ­σει το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν τις α­πα­ραί­τη­τες ψή­φους και ε­νώ ο κυ­ριό­τε­ρος α­ντί­πα­λός του, η Σλο­βε­νί­α, εί­χε απο­συρ­θεί α­πό τη διεκ­δί­κη­ση της έ­δρας ως έν­δει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών της Σλο­βε­νί­ας πα­ρα­πο­νέ­θη­κε χω­ρίς να υ­πει­σέλ­θει σε λε­πτο­μέρειες ό­τι η χώ­ρα του «δεν ε­νέ­κρι­νε τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής της ψη­φο­φο­ρί­ας» υπαι­νισ­σό­με­νος τα δώ­ρα του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν.

Η κα­τά­κτη­ση μιας έ­δρας στο πα­νί­σχυ­ρο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας προσ­δί­δει στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­να διε­θνές κύ­ρος και του δί­νει μια και­νούρ­για ευ­και­ρί­α να συ­νε­χί­σει την α­ντιαρ­με­νι­κή εκ­στρα­τεί­α του. Ω­στό­σο, δεν εί­ναι και τό­σο σίγου­ρο ό­τι οι δι­πλω­μά­τες του θα κα­τα­φέ­ρουν να φτά­σουν στον ε­πι­διω­κό­με­νο στό­χο τους που εί­ναι να θέ­σουν τη διέ­νε­ξη του Κα­ρα­μπάχ στο πρό­γραμ­μα του Συμ­βου­λί­ου. Οι συ­μπρό­ε­δροι της ο­μά­δας Μιν­σκ, Γαλ­λί­α, Ρω­σί­α και Η.Π.Α. - τα τρί­α α­πό τα πέ­ντε μό­νι­μα μέ­λη του Συμ­βου­λί­ου Α­σφα­λεί­ας με δι­καί­ω­μα βέ­το έκα­ναν γνω­στό ό­τι το θέ­μα αυ­τό ά­πτε­ται της ο­μά­δας Μι­σνκ, ο­πό­τε εί­ναι ε­κτός της α­τζέ­ντας των εργα­σιών των Η­νω­μέ­νων Ε­θνών. Συ­νε­πώς οι η­γέ­τες του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν δια­κιν­δυνεύ­ουν να α­πο­γο­η­τεύ­σουν τον λα­ό τους, τον ο­ποί­ο εί­χαν δια­βε­βαιώ­σει ό­τι το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας θα χει­ρι­ζό­ταν το Ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ. Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν θα μπο­ρού­σε ε­πί­σης να ε­μπλα­κεί σε λε­πτές κα­τα­στά­σεις, ό­ταν θα α­να­γκαστεί να πά­ρει θέ­ση στις ψη­φο­φο­ρί­ες για ευαί­σθη­τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν το Ι­ράν, το Ισ­ρα­ήλ ή τη Συ­ρί­α.

Στην Αρ­με­νί­α, η α­ντι­πο­λί­τευ­ση ά­σκη­σε κρι­τι­κή στην κυ­βέρ­νη­ση ε­πει­δή δεν έθε­σε υ­πο­ψη­φιό­τη­τα η χώ­ρα για το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας, προ­βάλ­λο­ντας το ε­πιχεί­ρη­μα ό­τι έ­τσι θα α­πο­σπού­σε ψή­φους α­πό το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Μια τέ­τοια στρα­τη­γι­κή ω­στό­σο, δεν θα ή­ταν ί­σως προς το συμ­φέ­ρον του Ε­ρε­βάν, που δεν θα μπο­ρού­σε να α­ντα­γω­νι­στεί με ί­σους ό­ρους το Μπα­κού στην ε­ξα­γο­ρά ψή­φων και θα μπο­ρού­σε να α­φαι­ρέ­σει ψή­φους α­πό τη Σλο­βε­νί­α, ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας έ­να με­γαλύ­τε­ρο πε­ρι­θώ­ριο νί­κης στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν. Πά­ντως, εί­ναι γε­γο­νός ό­τι η αρ­μενι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα μπο­ρού­σε μέ­σω του υ­πουρ­γεί­ου Δια­σπο­ράς και σε συ­νερ­γασί­α με τα κα­τά τό­πους γρα­φεί­α της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής ή άλ­λων οργα­νώ­σε­ων να ε­νη­με­ρώ­σει τις α­ντί­στοι­χες κυ­βερ­νή­σεις για να μην υ­πο­στη­ριχθεί η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στο Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας του Ο.Η.Ε…

 


[Top]