Αράμ Χαμπαριάν Εκτύπωση

 

Στην Λιλίτ Βαρτανιάν

Iανουάριος – Μάρτιος 2013 τεύχος 76

 

“Σχε­δόν ό­λη η α­μερι­κα­νι­κή κοι­νω­νί­α ε­κτός του

Λευ­κού Οίκου, που πα­ρα­μέ­νει ό­μη­ρος των απει­λών

της Τουρ­κί­ας, α­να­γνω­ρί­ζει τη γε­νο­κτο­νί­α”

 

Πώς ξε­κι­νή­σα­τε να ερ­γά­ζε­στε στην Αρ­με­νι­κή Ε­θνι­κή Ε­πι­τρο­πή της Α­με­ρι­κής;

Ως Αρ­μένιος, συμ­με­τεί­χα ε­νερ­γά α­νέ­κα­θεν στη ζω­ή της κοι­νό­τη­τας, υ­πήρ­ξα μέ­λος της Νε­ο­λαί­ας της Αρ­με­νι­κής Ε­πα­να­στα­τι­κής Ο­μο­σπονδί­ας, της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­με­ρι­κής (Α­Ε­Ε­Α) στην πο­λι­τεί­α του Νιού Τζέρ­σι και τέλος, ό­ταν δό­θη­κε η ευ­και­ρί­α, στην Α­Ε­Ε­Α της Ουά­σι­γκτον.

Έ­χει συ­ντε­λε­στεί πρό­ο­δος στο θέ­μα της α­να­γνώ­ρι­σης της Γενο­κτο­νίας των Αρμενίων α­πό τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες; Ύστε­ρα α­πό τό­σα χρό­νια προ­σπα­θειών της κοι­νό­τη­τάς μας και ει­δι­κό­τε­ρα της Α­Ε­Ε­Α, θα πε­τύ­χου­με την α­να­γνώ­ριση ή η α­με­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα συ­νε­χί­σει να υ­πεκ­φεύ­γει;

Πα­ρα­μέ­νου­με προ­ση­λω­μέ­νοι για μια δί­και­η και ο­ρι­στι­κή ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρμενίων, η ο­ποί­α θα εγγυά­ται την α­σφά­λεια του αρ­με­νι­κού λα­ού στα ι­στορι­κά του ε­δά­φη. Πά­νω α­πό 40 πο­λι­τεί­ες των Η­ΠΑ έ­χουν α­να­γνω­ρί­σει μέ­χρι στιγ­μής αυ­τό το έ­γκλη­μα, ε­νώ μεγά­λα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, ό­πως οι New York Times και το AP δεν το αμ­φι­σβη­τούν πλέ­ον. Σχε­δόν ό­λη η α­μερι­κα­νι­κή κοι­νω­νί­α ε­κτός του Λευ­κού Οίκου, που πα­ρα­μέ­νει ό­μη­ρος των απει­λών της Τουρ­κί­ας, α­να­γνω­ρί­ζει τη γε­νο­κτο­νί­α. Κα­τά την τελευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Κο­γκρέ­σου, η Βου­λή των Α­ντι­προ­σώ­πων κά­λε­σε ε­πι­σήμως την Τουρ­κί­α να ε­πι­στρέ­ψει την κλεμ­μέ­νη πε­ριου­σί­α των Αρ­με­νί­ων και των υ­πο­λοί­πων χρι­στια­νών. Θα κι­νη­θού­με λοι­πόν πά­νω σ’ αυ­τήν τη βά­ση.

Ποιο εί­ναι το ε­πί­πε­δο της συ­νερ­γα­σί­ας του αρ­μενι­κού λό­μπι των Η­ΠΑ με τις άλ­λες ε­θνι­κές ο­μά­δες, κυ­ρί­ως με τα κυ­πρια­κά και ελ­λη­νι­κά λό­μπι;

Η Α­Ε­Ε­Α έ­χει μια διαρ­κή συ­νερ­γα­σί­α με ό­λους τους φί­λους Ελ­λη­νο-αμε­ρι­κα­νούς, η ο­ποί­α εκ­φρά­ζε­ται σε έ­να ευ­ρύ φά­σμα θε­μά­των. Μό­λις πρό­σφα­τα, λά­βα­με μέ­ρος με Έλ­λη­νες και Κύ­πριους στην ε­ναρ­κτή­ρια συ­νε­δρί­α­ση της Ελ­λη­νο-Ισ­ρα­η­λι­νής Ει­δι­κής Ομά­δας του Κο­γκρέ­σου και προ­σβλέ­που­με σε πε­ραι­τέ­ρω συ­νερ­γα­σί­α πά­νω σε θέμα­τα κοι­νού εν­δια­φέ­ρο­ντος.

Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, οι θρη­σκευ­τι­κές μειο­νό­τη­τες, τα δι­καιώ­μα­τά τους, οι πε­ριου­σί­ες τους και η ε­λευ­θε­ρί­α του λό­γου τους, α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται α­πό την Τουρ­κί­α με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο. Πώς ε­ξη­γεί­τε ε­σείς αυ­τή την αλ­λα­γή στά­σης;

Η βα­σι­κή δια­φο­ρά έ­γκει­ται στην αυ­ξη­μέ­νη ε­στί­α­ση της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας στο ζή­τη­μα των θρη­σκευ­τικών ε­λευ­θε­ριών στην Τουρ­κί­α. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η στάση της Ά­γκυ­ρας α­πέ­να­ντι στις δια­κρί­σεις ε­να­ντί­ον των Αρμε­νί­ων, των Ασ­συ­ρί­ων, των Ελ­λή­νων, των Κα­θο­λι­κών και των Προ­τε­σταντών έ­χει ε­πι­δει­νω­θεί.

Σή­με­ρα, εκ­πλήσ­σει το γε­γο­νός ό­τι ο α­ριθ­μός των α­τό­μων στην Τουρ­κί­α που δη­λώ­νουν α­νοι­χτά την αρ­με­νι­κή τους κα­τα­γω­γή αυ­ξά­νε­ται διαρ­κώς. Αυ­τό προσ­δί­δει νέ­α διά­στα­ση στο Αρ­με­νι­κό Ζή­τη­μα;  

Πράγ­μα­τι, εί­ναι μια νέ­α τά­ση που α­πο­δει­κνύ­ει το πό­σο αρ­νη­τι­κά έ­χει ε­πη­ρε­ά­σει η Γε­νο­κτο­νί­α τους ε­πιζή­σα­ντες της Τουρ­κί­ας, ώ­στε να α­να­γκά­ζο­νται να α­πο­κρύ­πτουν την πραγ­μα­τι­κή τους ταυ­τό­τη­τα. Πολ­λοί ε­ξα­κο­λου­θούν να κρύ­βο­νται α­κό­μα και σή­με­ρα. Η α­να­γνώ­ρι­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας α­πό τις Η­ΠΑ και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα σί­γου­ρα θα ε­νι­σχύ­σει αυ­τήν την τά­ση.

Σχε­τι­κά με το ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ, σε τι βαθ­μό έ­χου­με κα­τα­φέ­ρει να απο­κτή­σου­με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Ουά­σι­γκτον; Έ­χε­τε την αί­σθη­ση ό­τι το Τουρ­κικό - Α­ζερ­μπα­ϊ­ζα­νι­κό λό­μπι εί­ναι ι­σχυ­ρότε­ρο α­πό πριν;

Το λό­μπι του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν διο­χε­τεύ­ει κρυ­φά στην Ουά­σι­γκτον κον­δύ­λια ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων, με μι­κρό ευ­τυ­χώς α­πο­τέ­λε­σμα. Οι α­να­φο­ρές του διε­θνούς Τύ­που στο Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, α­πό το πρό­σφα­το σκάν­δα­λο του Σα­φά­ρωφ μέ­χρι το γε­γο­νός της α­πει­λής α­κρω­τηρια­σμού ορ­γά­νων μιας συγ­γρα­φέ­ως α­πό το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, εί­ναι σχε­δόν ό­λα αρνη­τι­κά.  

Συ­νερ­γά­ζε­στε με την κυ­βέρ­νη­ση της Αρ­με­νί­ας και τις δι­πλω­μα­τι­κές της α­πο­στο­λές;

Δια­βου­λευό­μα­στε τα­κτι­κά με ό­λους τους φο­ρείς της Αρ­με­νί­ας. Βέ­βαια η μο­νομε­ρής, μυ­στι­κο­πα­θής και α­πε­ρί­σκε­πτη λή­ψη α­πο­φά­σε­ων της αρ­με­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης σε ό­τι α­φο­ρά τα Πρω­τό­κολ­λα έχει δια­τα­ρά­ξει την ε­μπι­στο­σύ­νη, τη βά­ση δη­λα­δή του ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κού δια­λό­γου με­τα­ξύ των κοινω­νι­κών και πο­λι­τι­κών ε­ταί­ρων.

Εί­ναι δύ­σκο­λο για τις ε­πό­με­νες αρμε­νι­κές γε­νε­ές να δια­τη­ρή­σουν την αρμε­νι­κή ταυ­τό­τητά τους στις Η­ΠΑ;  

Το έρ­γο αυ­τό εί­ναι δύ­σκο­λο. Για να διατη­ρη­θεί η ταυ­τό­τη­τα α­παι­τείται μια ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των οι­κο­γε­νειών και των ορ­γα­νι­σμών της κοι­νό­τη­τας, ό­πως εί­ναι οι εκ­κλη­σί­ες, τα σχο­λεί­α και οι ο­μά­δες νέ­ων. Η ε­πι­τρο­πή μας ερ­γά­ζε­ται με τους ορ­γα­νι­σμούς της κοι­νό­τη­τας, με σκο­πό να προ­σφέ­ρει στους Αρ­με­νο-Α­με­ρι­κα­νούς ό­λων των η­λι­κιών, τη δυ­να­τό­τη­τα να συμ­μετά­σχουν στις πο­λι­τι­κές συ­ζητή­σεις και στην υ­πε­ρά­σπι­ση των κοι­νών α­ξιών μας σε ο­μο­σπον­δια­κό, πο­λι­τεια­κό και το­πι­κό ε­πίπε­δο κα­θώς και στα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Εί­μα­στε ι­διαί­τε­ρα υπε­ρή­φα­νοι για το Πι­λο­τι­κό μας Πρό­γραμ­μά (Capital Gateway Program)!