Σουρπ Πργκίτς 180 χρόνια από την ίδρυσή του Εκτύπωση E-mail

 

Oβαννές Γαζαριάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Φέ­τος συ­μπλη­ρώ­νο­νται 180 χρό­νια α­πό την ί­δρυ­ση του «Σουρ­π Πργκίτ­ς» (Ά­γιος Σώ­στης), του με­γα­λύ­τε­ρου αρ­με­νι­κού νο­σο­κο­μεί­ου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης.

Στις 5 Ια­νουα­ρί­ου 1832, με πρω­το­βου­λί­α των προ­κρί­των Κα­ζάς Αρ­τίν και Χα­ρουτιούν Μπε­ϊζ­τζιάν, το Ε­θνι­κό Συμ­βού­λιο των Αρ­με­νί­ων της Τουρ­κί­ας α­πο­φά­σισε την α­νέ­γερ­ση ε­νός νο­σο­κο­μεί­ου το ο­ποί­ο θα έ­φε­ρε την ο­νο­μα­σί­α «Ά­γιος Σώστης». Οι πρό­κρι­τοι αυ­τοί ή­ταν ευ­νο­ού­με­νοι του Σουλ­τά­νου Μαχ­μούτ του Β΄, υ­πό την αι­γί­δα του ο­ποί­ου α­νε­γέρ­θη­κε το νο­σο­κο­μεί­ο. Την κα­τα­σκευ­ή του ανέ­λα­βαν οι γνω­στοί αρ­χι­τέ­κτο­νες της ε­πο­χής Γκα­ρα­μπέτ Πα­ϊ­λιάν και Ο­βαν­νές Σερ­βε­ριάν. Η α­πο­πε­ρά­τω­σή του έ­γι­νε το 1834 και τα ε­γκαί­νιά του πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν στις 31 Μαρ­τί­ου του ι­δί­ου έ­τους. Το νο­σο­κο­μεί­ο κτι­σμέ­νο μέ­σα σε μια έ­κτα­ση 20 στρεμ­μά­των, έ­χο­ντας δε­κα­ο­χτώ κτι­ρια­κές ε­γκα­τα­στά­σεις 13.000 τ.μ. και την ο­μώ­νυ­μη εκ­κλη­σί­α (α­νε­γέρ­θη­κε το 1833), α­πο­τε­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο αρ­με­νι­κό νο­σο­κο­μεια­κό συ­γκρό­τη­μα ε­κτός Αρ­με­νί­ας.

Κα­τά και­ρούς, στις ε­γκα­τα­στά­σεις του νο­σο­κο­μεί­ου έ­χουν λει­τουρ­γή­σει εργα­στή­ριο κυ­ρο­ποι­ί­ας για τις αρ­με­νι­κές εκ­κλη­σί­ες και ερ­γα­στή­ριο υ­πο­δημα­το­ποι­ί­ας για τους ά­πο­ρους Αρ­με­νί­ους. Ε­πί­σης, α­πό το 1900 έ­ως το 1949 (με κά­ποιες μι­κρές παύ­σεις) εκ­δι­δό­ταν σε ε­τή­σια βά­ση έ­να γε­νι­κό η­με­ρο­λό­γιο, το ο­ποίο με­τα­τρά­πη­κε αρ­γό­τε­ρα σε μη­νιαί­ο πε­ριο­δι­κό που ε­ξα­κολου­θεί να εκ­δί­δε­ται μέ­χρι σή­με­ρα .

Ό­λες αυ­τές οι δρα­στη­ριό­τη­τες προ­βάλ­λο­νται σή­με­ρα στο μου­σεί­ο του νο­σοκο­μεί­ου, στα ε­γκαί­νια του ο­ποί­ου το 2004, πα­ρευ­ρέ­θη­κε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Τα­γίπ Ερ­ντο­γάν.

Αυ­τή τη στιγ­μή δια­θέ­τει 170 κλί­νες και κα­θη­με­ρι­νά ε­ξυ­πη­ρε­τεί 700-900 α­σθε­νείς (αρ­κε­τοί εξ’ αυ­τών Τούρ­κοι). Δια­θέ­το­ντας σύγ­χρο­νο ια­τρι­κό ε­ξο­πλι­σμό είναι το αρ­τιό­τε­ρο ια­τρι­κό κέ­ντρο της Τουρ­κί­ας στις ει­δι­κό­τη­τες της ψυ­χιατρι­κής και των παι­δι­κών πα­θή­σε­ων, ε­νώ χαί­ρει με­γά­λης ε­κτί­μη­σης στους ια­τρι­κούς κύ­κλους πα­γκο­σμί­ως.

   Τέ­λος, ση­μα­ντι­κό εί­ναι το φι­λαν­θρω­πι­κό του έρ­γο, κα­θώς εί­ναι α­ρω­γός σε όλους τους ά­πο­ρους συ­μπα­τριώ­τες μας, ό­πως ε­πί­σης και στα παι­διά με κι­νη­τικά προ­βλή­μα­τα. Για αυ­τή την πο­λυ­ποί­κι­λη δρά­ση του έ­χει ο­νο­μα­στεί α­πό τους Αρ­με­νί­ους «Ε­θνι­κή Στέ­γη» και «Στέ­γη Ε­λέ­ους».

 

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους