Σουρπ Πργκίτς 180 χρόνια από την ίδρυσή του Εκτύπωση

 

Oβαννές Γαζαριάν

Oκτώβριός - Δεκέμβριός 2012 τεύχος 75

 

Φέ­τος συ­μπλη­ρώ­νο­νται 180 χρό­νια α­πό την ί­δρυ­ση του «Σουρ­π Πργκίτ­ς» (Ά­γιος Σώ­στης), του με­γα­λύ­τε­ρου αρ­με­νι­κού νο­σο­κο­μεί­ου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης.

Στις 5 Ια­νουα­ρί­ου 1832, με πρω­το­βου­λί­α των προ­κρί­των Κα­ζάς Αρ­τίν και Χα­ρουτιούν Μπε­ϊζ­τζιάν, το Ε­θνι­κό Συμ­βού­λιο των Αρ­με­νί­ων της Τουρ­κί­ας α­πο­φά­σισε την α­νέ­γερ­ση ε­νός νο­σο­κο­μεί­ου το ο­ποί­ο θα έ­φε­ρε την ο­νο­μα­σί­α «Ά­γιος Σώστης». Οι πρό­κρι­τοι αυ­τοί ή­ταν ευ­νο­ού­με­νοι του Σουλ­τά­νου Μαχ­μούτ του Β΄, υ­πό την αι­γί­δα του ο­ποί­ου α­νε­γέρ­θη­κε το νο­σο­κο­μεί­ο. Την κα­τα­σκευ­ή του ανέ­λα­βαν οι γνω­στοί αρ­χι­τέ­κτο­νες της ε­πο­χής Γκα­ρα­μπέτ Πα­ϊ­λιάν και Ο­βαν­νές Σερ­βε­ριάν. Η α­πο­πε­ρά­τω­σή του έ­γι­νε το 1834 και τα ε­γκαί­νιά του πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν στις 31 Μαρ­τί­ου του ι­δί­ου έ­τους. Το νο­σο­κο­μεί­ο κτι­σμέ­νο μέ­σα σε μια έ­κτα­ση 20 στρεμ­μά­των, έ­χο­ντας δε­κα­ο­χτώ κτι­ρια­κές ε­γκα­τα­στά­σεις 13.000 τ.μ. και την ο­μώ­νυ­μη εκ­κλη­σί­α (α­νε­γέρ­θη­κε το 1833), α­πο­τε­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο αρ­με­νι­κό νο­σο­κο­μεια­κό συ­γκρό­τη­μα ε­κτός Αρ­με­νί­ας.

Κα­τά και­ρούς, στις ε­γκα­τα­στά­σεις του νο­σο­κο­μεί­ου έ­χουν λει­τουρ­γή­σει εργα­στή­ριο κυ­ρο­ποι­ί­ας για τις αρ­με­νι­κές εκ­κλη­σί­ες και ερ­γα­στή­ριο υ­πο­δημα­το­ποι­ί­ας για τους ά­πο­ρους Αρ­με­νί­ους. Ε­πί­σης, α­πό το 1900 έ­ως το 1949 (με κά­ποιες μι­κρές παύ­σεις) εκ­δι­δό­ταν σε ε­τή­σια βά­ση έ­να γε­νι­κό η­με­ρο­λό­γιο, το ο­ποίο με­τα­τρά­πη­κε αρ­γό­τε­ρα σε μη­νιαί­ο πε­ριο­δι­κό που ε­ξα­κολου­θεί να εκ­δί­δε­ται μέ­χρι σή­με­ρα .

Ό­λες αυ­τές οι δρα­στη­ριό­τη­τες προ­βάλ­λο­νται σή­με­ρα στο μου­σεί­ο του νο­σοκο­μεί­ου, στα ε­γκαί­νια του ο­ποί­ου το 2004, πα­ρευ­ρέ­θη­κε ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Τα­γίπ Ερ­ντο­γάν.

Αυ­τή τη στιγ­μή δια­θέ­τει 170 κλί­νες και κα­θη­με­ρι­νά ε­ξυ­πη­ρε­τεί 700-900 α­σθε­νείς (αρ­κε­τοί εξ’ αυ­τών Τούρ­κοι). Δια­θέ­το­ντας σύγ­χρο­νο ια­τρι­κό ε­ξο­πλι­σμό είναι το αρ­τιό­τε­ρο ια­τρι­κό κέ­ντρο της Τουρ­κί­ας στις ει­δι­κό­τη­τες της ψυ­χιατρι­κής και των παι­δι­κών πα­θή­σε­ων, ε­νώ χαί­ρει με­γά­λης ε­κτί­μη­σης στους ια­τρι­κούς κύ­κλους πα­γκο­σμί­ως.

   Τέ­λος, ση­μα­ντι­κό εί­ναι το φι­λαν­θρω­πι­κό του έρ­γο, κα­θώς εί­ναι α­ρω­γός σε όλους τους ά­πο­ρους συ­μπα­τριώ­τες μας, ό­πως ε­πί­σης και στα παι­διά με κι­νη­τικά προ­βλή­μα­τα. Για αυ­τή την πο­λυ­ποί­κι­λη δρά­ση του έ­χει ο­νο­μα­στεί α­πό τους Αρ­με­νί­ους «Ε­θνι­κή Στέ­γη» και «Στέ­γη Ε­λέ­ους».