Τα σχόλια του Σιρίνογλου προκάλεσαν την οργή των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης Εκτύπωση E-mail

Σαρκίς Αγαμπατιάν

Τεύχος: Μάρτιος-Απρίλιος 2010


Ο Μπε­ντρός Σι­ρί­νο­γλου, πρό­ε­δρος του Ι­δρύ­μα­τος του Αρ­με­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου του Αγ. Σω­τή­ρος, δή­λω­σε στους δη­μο­σιο­γρά­φους με­τά τη συ­νά­ντη­σή του με τον Ερ­ντο­γάν, ό­τι τί­πο­τα κα­λό δεν προ­κύ­πτει με το να σκα­λί­ζου­με τα γε­γο­νό­τα που συ­νέ­βη­σαν πριν α­πό έ­να αιώ­να και ό­τι υ­πήρ­ξαν α­πώ­λειες και α­πό τις δύ­ο πλευ­ρές, κα­θώς η δια­μά­χη Τούρ­κων και Αρ­με­νί­ων ή­ταν «με­τα­ξύ φί­λων».

«Αυ­τά συ­νέ­βη­σαν πριν α­πό ε­κα­τό χρό­νια. Δεν υ­πάρ­χει λό­γος να σκα­λί­ζου­με το πα­ρελ­θόν. Δεν κα­τα­λα­βαί­νω για­τί με­ρι­κοί άν­θρω­ποι προ­σπα­θούν να το κρα­τή­σουν [το θέ­μα] α­νοι­κτό», πρό­σθε­σε ο Σι­ρί­νο­γλου. «Ο παπ­πούς μου πέ­θα­νε στα γε­γο­νό­τα του 1915. Δεν χρειάζε­ται να α­πο­κα­λού­με γε­νο­κτο­νί­α αυ­τά τα γε­γο­νό­τα».

Ε­ξορ­γι­σμέ­νοι α­πό τα σχό­λια και την έκ­δη­λη προ­σπά­θειά του να εκ­προ­σω­πή­σει μο­νό­πλευ­ρα την αρ­με­νι­κή κοι­νό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, οι συγ­γε­νείς του δο­λοφο­νη­θέ­ντος δη­μο­σιο­γρά­φου Χρα­ντ Ντιν­κ α­να­κοί­νω­σαν ό­τι θα συ­γκε­ντρώ­σουν υ­πο­γρα­φές παίρ­νο­ντας α­πο­στά­σεις α­πό τον Σι­ρί­νο­γλου και τις δη­λώ­σεις του.

Η συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών με τί­τλο «Ζού­με σε μια δια­φο­ρετι­κή Τουρ­κί­α» έ­τυ­χε με­γά­λης υ­πο­στή­ρι­ξης και ξε­σή­κω­σε θύ­ελλα δια­μαρ­τυ­ριών με­τα­ξύ των Αρ­με­νί­ων της Τουρ­κί­ας που λέ­νε ό­τι ο Σι­ρί­νογλου και ο α­ντι­πρό­ε­δρος του ι­δρύ­μα­τος Χερ­μάν Μπα­λο­γιάν, πα­ρών κι αυ­τός στη συ­νά­ντη­ση, δεν εκ­προ­σω­πούν και δεν μπο­ρούν να μι­λούν για λο­γα­ρια­σμό της κοι­νό­τη­τας.

«Ο Σι­ρί­νο­γλου δεν εί­ναι αρ­χη­γός της αρ­με­νι­κής κοινό­τη­τας της Τουρ­κί­ας», α­νέ­φε­ρε η α­να­κοί­νω­ση. «Εί­ναι πρό­ε­δρος του ι­δρύ­μα­τος του νο­σο­κο­μεί­ου του Αγ. Σω­τή­ρος και αυ­τή η θέ­ση δεν του δί­νει το δι­καί­ω­μα να κά­νει α­να­κοι­νώ­σεις για λο­γα­ρια­σμό της αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας. Οι δη­λώ­σεις και τα σχό­λιά του α­πη­χούν προ­σω­πι­κές του α­πό­ψεις. Πε­ρι­μέ­νου­με α­πό ε­κεί­νους που δη­μιουρ­γούν σύγ­χι­ση στην κοι­νό­τη­τα να διορ­θώ­σουν α­μέ­σως τα λά­θη τους», έ­γρα­ψε η ε­φη­με­ρί­δα Α­γκός της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης.

Ο Σι­ρί­νο­γλου εί­πε ε­πί­σης ό­τι οι Αρ­μέ­νιοι αι­σθά­νο­νται α­σφα­λείς στην Τουρκί­α και δεν έ­χουν κα­νέ­να πα­ρά­πο­νο. «Ό­ποιοι βρί­σκο­νται για με­γά­λο διά­στη­μα μα­κριά α­πό τη χώ­ρα τους θα πρέ­πει να έρ­θουν και να δουν τις αρ­με­νι­κές πε­ριου­σί­ες και τα σχο­λεί­α, θα πρέ­πει να δουν πώς ζουν οι Αρ­μέ­νιοι στην Τουρ­κί­α και με­τά να α­πο­φα­σί­σουν», εί­πε.

«Α­κού­γο­ντας τη δή­λω­ση του Σι­ρί­νο­γλου ό­τι οι Αρ­μέ­νιοι αι­σθά­νο­νται α­σφα­λείς στην Τουρ­κί­α και ό­τι δεν έ­χουν α­κου­στεί πο­τέ παρά­πο­νά τους, εί­ναι σαν να ζού­με σε μια δια­φο­ρε­τι­κή Τουρ­κί­α. Ο Σι­ρί­νο­γλου μπο­ρεί να αι­σθά­νε­ται α­σφα­λής σ’ αυ­τήν τη χώ­ρα. Αλ­λά αυ­τό εί­ναι ψέ­μα, οι Αρ­μένιοι εί­ναι θύ­μα­τα φυ­λε­τι­κών και ε­θνι­κών δια­κρί­σε­ων και χρη­σι­μο­ποιού­νται για πο­λι­τι­κούς σκο­πούς», α­νέ­φε­ρε το κεί­με­νο δια­μαρ­τυρί­ας.

«Πε­ρι­μέ­να­με α­πό τον Σι­ρί­νο­γλου να υ­πεν­θυ­μί­σει στον πρω­θυ­πουρ­γό τη δο­λο­φο­νί­α του Χρα­ντ Ντιν­κ πριν α­πό τρί­α χρό­νια και να ζητή­σει να πα­ρα­πεμ­θούν οι υ­πεύ­θυ­νοι στη δι­καιο­σύ­νη», τό­νι­ζε το κεί­με­νο.

Ο Σι­ρί­νο­γλου εί­πε ό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό το 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ριο Αρ­μέ­νιοι που ζού­σαν στην Α­να­το­λί­α, ό­ταν άρ­χι­σαν τα ε­πει­σό­δια, με­τα­νά­στευ­σαν σε άλ­λες χώρες - Λί­βα­νο, Συ­ρί­α, Ι­ράκ, Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, Γαλ­λί­α και αλ­λού. «Δεν λέ­ω ό­τι δεν συ­νέ­βη τί­πο­τα, αλ­λά δεν ω­φε­λεί να σκαλί­ζου­με βα­θύ­τε­ρα το πα­ρελ­θόν. Αν το κά­νου­με, το μέλ­λον μας θα εί­ναι σκο­τεινό», εί­πε.

Ό­σον α­φο­ρά το φου­σκω­μέ­νο α­ριθ­μό των 100.000 πα­ρά­νο­μων με­τα­να­στών που α­νέ­φε­ρε στις α­πει­λές του ο Ερ­ντο­γάν, ο Σι­ρί­νο­γλου πή­ρε την ευ­θύ­νη πά­νω του, λέ­γο­ντας: «Δώ­σα­με τα στοι­χεί­α στον πρω­θυ­πουρ­γό. Μας ε­μπι­στεύ­τη­κε και δεν τα έ­λεγ­ξε α­πό άλ­λες πη­γές. Ζη­τού­με συ­γνώ­μη γι’ αυ­τό, ο σω­στός α­ριθ­μός εί­ναι γύ­ρω στις 20.000». Πά­ντως, μια πρό­σφα­τη με­λέτη έ­δει­ξε ό­τι οι aρ­μέ­νιοι με­τα­νά­στες [α­πό τη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας] που ζουν και ερ­γά­ζο­νται πα­ρά­νο­μα στην Τουρ­κί­α δεν ξε­περ­νούν τις 12.000.

«Η συ­γγνώ­μη του Σι­ρί­νο­γλου για το φου­σκω­μέ­νο νού­μερο δη­μιουρ­γεί υ­πο­ψί­ες. Πι­στεύ­ου­με ό­τι ό­λα αυ­τά ή­ταν στη­μέ­να και έ­γι­νε μια συ­ντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια να προ­βληθεί το κα­λο­προ­αί­ρε­το πρό­σω­πο της τουρ­κι­κής κυ­βέρ­νησης. Κα­τα­δι­κά­ζου­με την α­να­κοί­νω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και δεν συμ­με­ρι­ζό­μαστε τις α­πό­ψεις του Σι­ρί­νο­γλου», κα­τέ­λη­γε το κεί­με­νο δια­μαρτυ­ρί­ας που κα­λού­σε ε­πί­σης τον Ερ­ντο­γάν να ζη­τή­σει συ­γγνώ­μη.

 


Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους