Βαλερί Μπουαγιέ Εκτύπωση E-mail

Συ­νέ­ντευ­ξη:E­φη­με­ρί­δα «Α­ζάτ Ορ»

Μετάφραση:Ναζίκ Τζαμουζιάν

 

“Η δια νό­μου ποι­νι­κο­ποί­η­ση

της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας εί­ναι πο­λι­τική

α­να­γκαιό­τη­τα για τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα”

 

Το ό­νο­μα της γαλ­λί­δας βου­λευτού Βα­λε­ρί Μπουα­γιέ, για τους Αρ­με­νί­ους, εί­ναι συν­δε­δε­μέ­νο με το νο­μο­σχέ­διο που ποι­νι­κο­ποιεί την άρ­νη­ση της γε­νο­κτο­νί­ας, κα­θώς εί­ναι η συ­ντά­κτριά του. Η κυ­ρί­α Μπουα­γιέ έ­χο­ντας ερ­γα­στεί με­θο­δι­κά και με συνέ­πεια, με­τά το πρώ­το νο­μο­σχέ­διο, φέ­τος πα­ρου­σί­α­σε άλ­λα δύ­ο. Το πρώ­το α­φο­ρά στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας, ε­νώ το δεύ­τε­ρο προ­τεί­νει τη σύ­στα­ση ε­πι­τρο­πής που θα ε­πα­νε­ξε­τά­σει το ζή­τη­μα της συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας του πρώ­του νο­μο­σχε­δί­ου. Η δί­και­η και διεκδι­κη­τι­κή στά­ση της Βα­λε­ρί Μπουα­γιέ έ­χει προ­κα­λέ­σει την ορ­γή της τουρ­κι­κής πλευ­ράς. Στο You Tube υ­πάρ­χουν πολ­λές κα­τα­χω­ρί­σεις με υ­βρι­στι­κό πε­ριε­χό­με­νο ε­να­ντί­ον της. Η κυ­ρί­α Μπουα­γιέ α­να­φέ­ρει ό­τι έ­χει α­πει­λη­θεί η ί­δια και η οι­κο­γέ­νειά της και πως για κά­ποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα εί­χε α­να­γκα­στεί να έ­χει α­στυ­νο­μι­κή προ­στα­σί­α. Δη­λώ­νει ό­μως ό­τι θα συ­νε­χί­σει τον α­γώ­να. Στο πα­ρελ­θόν εί­χε ε­πι­σκε­φθεί την Τουρ­κί­α, τώ­ρα ό­μως δεν θα το ε­πι­χει­ρή­σει, α­κό­μη κι αν η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση εγ­γυού­ταν την α­σφά­λειά της. Ω­στό­σο λαμ­βά­νει και ε­πι­στο­λές συ­μπα­ρά­στα­σης α­πό την Τουρ­κί­α διό­τι ό­πως α­να­φέ­ρει, «υ­πάρχουν α­κό­μη στη χώ­ρα αυ­τή άν­θρω­ποι που πι­στεύ­ουν στα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα». Στις 24 Α­πρι­λί­ου, φέ­τος, ε­πι­σκέφθη­κε το μνη­μεί­ο των θυ­μά­των της γε­νο­κτο­νίας, στα πλαί­σια της ε­πί­σκε­ψής της στο Ε­ρε­βάν και το Στε­πα­να­γκέρ­τ μα­ζί με την κυ­ρί­α Ε­λέ­νη Θε­ο­χά­ρους, πρό­ε­δρο της ε­πι­τρο­πής φι­λί­ας του Κα­ρα­μπάχ και του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου.

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χου­με δια­πιστώ­σει ό­τι οι διε­θνείς προ­σπά­θειες διευ­θέ­τη­σης του ζη­τή­μα­τος του Κα­ρα­μπάχ έ­χουν α­πο­δυ­να­μω­θεί -αν δεν έ­χουν πα­γώ­σει ε­ντε­λώς.

Ο ρό­λος της «Ο­μά­δας του Μιν­σκ» του Ο­Α­ΣΕ προ­φα­νώς υ­πο­τι­μή­θη­κε α­πό πολ­λούς, α­κό­μη κι α­πό τις χώ­ρες που προ­ε­δρεύ­ουν. Η Γαλ­λί­α εί­ναι μί­α α­πό αυ­τές. Πώς ε­κτι­μά­τε ε­σείς την πα­ρού­σα φά­ση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων;

Θε­ω­ρώ πως έ­χουν γί­νει πολ­λά α­πό την «Ο­μά­δα του Μιν­σκ». Όμως, ως Γαλ­λί­δα, με λύ­πη διαπι­στώ­νω σή­με­ρα, ό­τι το ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ έ­χει γε­νι­κό­τε­ρα πα­ρα­με­λη­θεί. Αρ­χι­κά, το Στε­πα­να­γκέρ­τ θα πρέ­πει να βγει από τη ση­με­ρινή του πε­ρι­θω­ριο­ποί­ηση, μέ­σω της δη­μιουρ­γί­ας μιας «γέ­φυ­ρας» με το Ε­ρε­βάν.

Αμέ­σως με­τά, θα πρέ­πει η Αρ­με­νί­α και το Κα­ρα­μπάχ να ε­ξέλ­θουν α­πό την πο­λι­τι­κή, δι­πλω­μα­τι­κή και αν­θρω­πι­στι­κή τους α­πο­μό­νω­ση. Υ­πάρ­χουν πολ­λοί τρό­ποι να γί­νει αυ­τό.

Αν θα έ­πρε­πε να ε­πι­λέ­ξου­με έ­ναν, θα ξε­κι­νού­σα πεί­θο­ντας την κοι­νή γνώ­μη για την α­να­γκαιό­τη­τα α­να­γνώ­ρι­σης του Κα­ρα­μπάχ.

Το 99% των Γάλ­λων και των Ευ­ρω­παί­ων δεν γνω­ρί­ζει και δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για το ζή­τη­μα του Κα­ρα­μπάχ, ε­νώ γνω­ρί­ζει, για πα­ρά­δειγ­μα, το Κόσσο­βο. Η ε­ξήγη­ση εί­ναι νο­μί­ζω προ­φα­νής. Το Κα­ρα­μπάχ δεν δια­θέ­τει πε­τρέ­λαιο... Α­φού λοι­πόν έ­τσι έ­χουν τα πράγμα­τα, το Κα­ρα­μπάχ χρειά­ζε­ται έ­να ι­σχυ­ρό λό­μπυ που θα α­σχο­λη­θεί με το ζή­τη­μά του.

Έ­να σο­βα­ρό θέμα εί­ναι η απου­σί­α του Κα­ρα­μπάχ α­πό τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Ε­πί­σης το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν δεν χά­νει ευ­και­ρί­α να τις πα­ρα­κω­λύει, εκ­με­ταλ­λευόμε­νο την α­πά­θεια της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας.

Ποια εί­ναι κα­τά τη γνώ­μη σας τα ε­πό­με­να βή­μα­τα που πρέ­πει να γί­νουν στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις;

Εί­μαι πο­λύ ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νη ως έ­να α­πό τα πρώ­τα μέ­λη της «Ε­πι­τρο­πής Φι­λί­ας του Κα­ρα­μπάχ», μέ­σω της ο­ποί­ας προ­σπα­θού­με να δια­φω­τί­σου­με τη διε­θνή κοι­νή γνώ­μη για το ζή­τη­μα. Δυστυ­χώς δεν προ­χω­ρά­ει η υ­πό­θε­ση της ποι­νι­κο­ποί­η­σης της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας, ώ­στε να συ­νε­χί­σου­με με το θέ­μα της α­να­γνώ­ρι­σης του Κα­ρα­μπάχ. Τα δύ­ο αυ­τά ζη­τή­μα­τα εί­ναι αλ­λη­λέν­δε­τα.Το πα­ρελθόν συν­δέ­ε­ται με το πα­ρόν. Θα πρέ­πει επί­σης να συ­νε­χί­σου­με τις προ­σπά­θειές μας για την α­να­γνώ­ρι­ση της γε­νο­κτο­νί­ας από τις Η­ΠΑ. Ό­λα αυ­τά θα α­νοί­ξουν το δρό­μο για την α­να­γνώ­ρι­ση και του Κα­ρα­μπάχ.

Με με­γά­λη χα­ρά πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με τη δη­μιουρ­γί­α Επι­τρο­πής Φι­λί­ας α­νά­με­σα στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση και το Κα­ρα­μπάχ. Σε τι πι­στεύ­ε­τε πως μπο­ρεί να βο­η­θή­σει η εν λό­γω ε­πι­τρο­πή στη διευ­θέ­τηση του ζη­τή­μα­τος;

Η δη­μιουρ­γί­α της ε­πι­τρο­πής έ­γι­νε με πρω­το­βου­λί­α της κύ­πρι­ας ευ­ρω­βου­λευ­τού Ε­λέ­νης Θε­ο­χά­ρους. Η σύ­σφι­ξη των σχέσε­ων με­τα­ξύ της Ευρώ­πης και της Αρ­με­νί­ας θε­ω­ρώ ό­τι α­πο­τε­λεί ση­μαντι­κό βή­μα, ει­δι­κά κα­θώς η κυ­πριακή κα­τα­γω­γή της κυ­ρί­ας Θε­ο­χά­ρους δί­νει έ­ναν ι­διαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό στο ό­λο ζή­τη­μα. Εί­ναι και­ρός τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά κράτη να δρά­σουν, πό­σο μάλ­λον ό­ταν πρό­κειται για τα υ­ψη­λά ι­δα­νι­κά των λα­ών.

Πρό­σφα­τα α­να­φερ­θή­κα­τε στην α­να­γκαιότη­τα ά­με­σης α­ε­ρο­πο­ρι­κής σύν­δε­σης Αρ­με­νί­ας-Κα­ραμπάχ και ζη­τή­σα­τε γρα­πτώς α­πό το γαλ­λι­κό Υ­πουρ­γεί­ο Ε­ξω­τε­ρι­κών να συν­δρά­μει στη λει­τουρ­γί­α του α­ε­ρο­δρο­μί­ου του Στε­πα­να­γκέρ­τ.

Εί­χα α­πευθυν­θεί και στον υ­πουρ­γό Ε­ξω­τε­ρι­κών της Αρ­με­νί­ας για το ί­διο ζή­τη­μα, χω­ρίς ό­μως να λά­βω α­πά­ντη­ση. Πι­στεύ­ω πά­ντως ό­τι υ­πάρ­χουν ελ­πί­δες διευ­θέ­τησής του.

Ξέ­ρε­τε, ό­ταν ε­πι­σκέ­πτο­μαι το Κα­ρα­μπάχ, πά­ντα δια­πι­στώ­νω ό­τι ε­κτός α­πό το φυ­σι­κό κάλ­λος, δια­θέ­τει κι έ­να ε­ξαί­ρε­το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό. Οι άν­θρω­ποι ε­κεί ε­πι­θυ­μούν την ει­ρή­νη. Η νέ­α γε­νιά θέ­λει να σπου­δά­σει, ο λα­ός έ­χει τη θέ­λη­ση να ζή­σει πα­ρό­λες τις δυ­σχέ­ρειες. Το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ε­πι­διώ­κει έ­να μό­νο πράγ­μα: να «πνί­ξει» το Κα­ρα­μπάχ, να σβή­σει το λαό του και να μη μι­λά πια κα­νείς γι’ αυ­τό. Έ­χου­με ε­πο­μέ­νως μια «δι­πλω­μα­τι­κή γε­νο­κτο­νί­α» α­πό μέ­ρους του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν ε­να­ντί­ον του Καρα­μπάχ.

Ας έρ­θου­με τώ­ρα στο νομοσχέ­διο για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας που υ­ιο­θε­τή­θη­κε χά­ρις στις δι­κές σας πρω­το­βου­λί­ες.

Εί­ναι γνω­στή η τα­κτι­κή της Τουρ­κί­ας να λει­τουρ­γεί πά­ντα με α­πει­λές και πλά­γιους τρό­πους. Πώς πι­στεύ­ε­τε πως θα εξε­λι­χθεί το ε­πό­με­νο στά­διο της ε­πικύ­ρωσης του νό­μου;

Στις 24 Α­πρι­λί­ου 2012, με­ρι­κές η­μέ­ρες πριν τις γαλ­λι­κές προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές, ο πρό­ε­δρος Ο­λά­ντ εί­χε υ­πο­σχε­θεί να κά­νει κά­ποια πράγ­μα­τα. Α­νά­με­σα σε άλ­λα, εί­χε δη­λώσει ό­τι η 24η Α­πρι­λί­ου 2013 δεν θα μνη­μο­νευ­τεί χω­ρίς προ­η­γου­μέ­νως να έ­χει ε­πιτευ­χθεί η ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας. Ε­μείς βέ­βαια γνω­ρί­ζου­με ό­τι ό­χι μό­νο οι υ­πο­σχέ­σεις αυ­τές δεν τη­ρή­θη­καν, αλ­λά ο Ο­λά­ντ συ­να­ντή­θη­κε με τον Πρό­ε­δρο του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν Α­λί­εβ, και του έ­σφι­ξε το χέ­ρι. Αυ­τή η δι­γλωσ­σί­α πρέπει ο­πωσ­δή­πο­τε να λά­βει τέ­λος.

Ο πρό­ε­δρος Σαρ­κο­ζί α­ντι­θέ­τως ε­πέ­δει­ξε πιο συ­νε­πή στά­ση: ό­χι μό­νο υ­λο­ποί­ησε την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νοκτο­νί­ας, αλ­λά ε­πι­σκέ­φθη­κε και την Αρ­μενί­α, φύ­τε­ψε «το δέ­ντρο της ει­ρή­νης» στο μνη­μεί­ο των θυ­μάτων της γε­νο­κτο­νί­ας και δή­λω­σε ό­τι πρέ­πει να α­να­γνω­ρι­στεί η αρ­με­νι­κή γε­νο­κτο­νί­α.

Μια χώ­ρα σαν τη Γαλ­λί­α έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να ψηφί­σει νό­μο για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας. Φυ­σι­κά ο νό­μος δεν α­φο­ρά μό­νο την αρ­με­νι­κή γε­νο­κτο­νί­α, αλ­λά και ό­σες έ­χουν ανα­γνω­ρι­στεί α­πό το γαλ­λι­κό κράτος. Ως τώ­ρα η Γαλ­λί­α έ­χει α­να­γνω­ρί­σει την Αρ­μενι­κή και την Ε­βραϊ­κή.

Η δια νό­μου ποι­νι­κο­ποί­η­ση της άρ­νη­σης της γε­νο­κτο­νί­ας εί­ναι πο­λι­τική α­να­γκαιό­τη­τα για τη Γαλ­λί­α, την Ευ­ρώ­πη αλ­λά και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα.

Share
 

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

"Δέχομαι"


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


διαφήμιση στο αρμενικά

armenian community

Online Επισκέπτες

Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους